x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

¿ خلأ ارتباطی عاطفی چگونه است و چه انواعی دارد؟یک نوع از خلأ های ارتباطی عاطفی از طبیعت و طبیعت زندگی افراد و سکونتشان است.دیگری مافیای اخلال اختلاس روابط هست که خلا و خلأ زادگی میآورد.که این دو با خلأیی که ظرفیت دین و دیانت است سنجش و وزن میشود.گفتمان های اینان هنگام سیر و مشاهده و استقرار کاملا قابل تمیز میباشد.یک دفاع و یک فوروارد نیز هست یکی مشاوره است و فوروارد هم بیهودگان بیهوده رفتار و عملکرد است ‏
پشت بعضی از اقدامات ضداجتماعی چون تعرض به حریم عفت و حیا یکی بابت گشنگی هست یکی بابت نقصان خود افراد و گروههای متعرض و خانواده های آنان برای داشتن خانواده ای سالم و آبرومنداست پس اینچنین افراد و گروهها بلکه خانواده هایی برای سلامت افراد خانواده و اصالت خانواده و بلکه سلامت اجتماع بسیار خطرساز خطرناکند.اما ساختارهایی هست که به این پدیده ضداجتماعی مغرضانه و ساماندهی شده دامن میزنند.و اهداف این مغرضان و مافیاهای ضداجتماع و عفت و حیا خانوادگی و اجتماعی معلق یا بلکه مسدود کردن مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است.اینچنین افرادی طمع خواهانی اند که از این کوران در پی آنند که اثرگذاری بابت مدیریت را از آن خود اعلام کنند. اینها از تدبیر بدورند پس مدیریت به چنین جسارت های بی وجودی واگذار کردن باعث میشود مدیریت با تمام کارکردهایش نابودشود چنانکه شتر با بارش در بیابان گم میشود.خاصیت چنین بی خاصیت هایی سرگرمی و ملعبه است بازی بلکه بلکه بازیچه بودن.
بر اساس قضیه حمار الاغ یا همان خر اگر در مسیرش چاهی حفر شود و داخل آن بیفتد دیگر از آن مسیر هرچندهمیشگی باشد به هیچ وجه نخواهد آمد.آیا چنین الاغی چون آن آدم عاقل نیست که از یک سوراخ دوبار گزیده نشد.اینجا مرتبه از مراتب خطر هست که برای همه حتی حیوانات هم صدق میکند پس عقل از مراتب حیوانی هم هست که این مرتبه ای از مراتب عقل هست که شهودی و نظری نیست مشاهده و دیدن هست که اولی تشخیص انسانی(خاص) نام دارد دومی تشخیص مشترک انسان و حیوان(عام)نام دارد.برای انسان علت تشخیص خطر نه خطر بلکه خرد هم هست ولی تشخیص عام علتش فقط خطر هست.بازشناسی رفتارهای هنجار و نابهنجار از این طرق ممکن است.1.ایثار2.تکفیری. رفتار ایثارگرانه نه دیگر از خرد بلکه از شور و شعور انسانی ست. رفتار نابهنجار و ضدهنجار تکفیری و انتهاری از بیخردی و بی شعوری ست از جنون و دیوانگی و دیوصفتی و دیوزادگی ست
تعلیم برای آنانی مفهوم میابد و شدنی ست که معلومات آنان کافی و بقدر کفایت برای تعلیم و تربیت کفایت میکند پس کسانیکه از معلومات واقعی برای تعلیم و آموزش تهی هستند تعلیم آنان نشدنی ست.اما بعضی تعلیم میشوند اما تربیت نمیشوند چراکه صفات جلاله چون افتادگی ،آزادگی ،جوانمردی،وفاداری در من ،منش و شخصیت آنان پرورش نیافته است.پس چنین انسانهایی حیوان هم نیستند.رباتند.اسب وقت پیری تعلیم یاد نمیگیره.
مدیر مدبر هست مدیر فوول FULL هست نه فؤول foll مدیر حکیم است نه حقیر .مدیر همراهی اش الف و الفت هست لاف و الاف نیست مدیر شوریده بر هر لاف، شوینده هر الاف هست مدیر لیف هست شوریده بر هر چرک و زخم هست مدیر چون یک قهرمان هست که پهلوانی اش هل و هلهله نیست افتادگی ست نه افتادن .مدیر افتاده است نیفتاده است.
واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
فردی به دیدبانی برج مراقبت محیطی و موقعیتی یا به نگهبانی باغی گمارده میشود او در نقطه عطفی و استراتژیکی که راهبرد و راهبری موقعیت و محیط است مستقر میشود(قله ،سپاه پاسداران).چگونه جنگ احد اینجا امکان اتفاق افتادنش ،تکرارش و بازسازی اش هست.او سرگرم اشراف و توانایی کاذبش برای مراقبت و نگهبانی موقعیت و منطقه است او جای اینکه کوه شود قله شود برج مراقبت و دیدبانی شود نه دیدبان و نگهبان او میفرساید فرومیریزد خاک میشود دیده نمیشود و نمیبیند ان غفلت است پس موقعیت ها تصرف میشوند أنباها دزدیده میشوند وقتی فرا خوانده شوند بابت این اتفاق و خسارت او و آنها میگویند آنها میگویند مدیریتی نبوده اینها ساختگی اند او میگوید امسال أنباها حتما ثمر نداده اند
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.‏
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.