x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

images-1.jpegimg20180806185823.jpg


اسرائیل چیست؟
چگونه شکل گرفته است؟
هدف از تشکیلات آن چیست؟
اسرائیل بر گرفته از آموزه های قوم یهود میباشد که به شکلی در قران به آن اشاره شده که سور اسرافیل هست که به معنی قیامت به پا کردن هست مرگ و نابودی را در گیتی دمیدن هست.
اسرائیل بعد از جنگ جهانی ساز و کارش تدارک دیده شده به همین قصد یعنی مرگ و نابودی در سراسر جهان و قربانی کردن و ریختن خون هر انسانی زیر پای نسل یهود.
چرا؟
در جنگ جهانی هزاران هزار انسان کشته شد که بعد از جنگ جهانی یهودیان اروپا ادعا کردند که آن انسانهای کشته شده به پای انان و برای انان قربانی شده اند پس یهودیان عرب و عجم به اروپا رفتند و یا انان که انجا بودند بینشان درگیری شده و بسیاری کشته شدند که این باعث اوج خرافه گرایی در اروپا شد بخصوص آلمان شد و نازیها ادعا کردند که انسانها برای انان قربانی قربانی شده اند« نسل آریا».
پس همه یهودیان را در کوره های آدم سوزی سوزادند و انان که گریختند به دو منطقه مهاجرت کردند یهودیان اروپا به امریکا و یهودیان عرب و عجم به خاورمیانه.
یهودیان مهاجر به امریکا نظام سرمایه داری را ایجاد و توسعه دادند به طوری که تمام جهان را در سیطره خود قرار دادند اما این انان را قانع نکرد و با یهودیان فراری به خاورمیانه و سرزمین فلسطین هم پیمان شدند تا بر سیاست و استراتژی و ائیدئولوژی(طرز تفکر)انسانها چیره شوند پس اسرائیل شکل گرفت.
پس تشکیلات قوم یهود رسما به کشور اسرائیل تغییر نام داد و تشکیلات عربها برای دفاع و استقرار از قوم عرب سارمان یافت هدفش قطعا این بوده مه برای قوم عرب ساز و کاری قوم یهود تدارک ببیند نه مسلمانان.
پس عربهای مسلمان بواسطه لبنان و سوریه و عربستان و مصر فرا خوانده شدند و مهاجرت داده شدند تا برای قوم عرب کشوری بنام فلسطین ایجاد کنند اما فارغ از اینکه فلسطین به جز عربها هنوز رسمیتی واقعی نیافته چرا که مسلمانی در منطقه خاورمیانه و عرب اصل است و قومیت فرع.
اما دیدند این اسرائیل همان عربهایند که از خاورمیانه برای دروغ پردازی به اروپا رفتند و شناسایی شدند و متواری و فراری شدند پس همپیمان شدن با انان را به صلاح دیدند چراکه در اصل هم اسرائیل از ان عربهاست و هم فلسطین.پس بیشتر به فلسطین ظلم روا شد چراکه مسلمان بودند پس زمینهای فلسطینیان  به یهودیان فروخته میشد و عربهای مسلمان دیگر چیزی بابت برگشتن نداشتند.جز جنگ جز سنگ.
اما غافل از اینکه اسرائیل دیدبانی ست برای تحولات و وقایع پنهان منطقه که هر از چند مدتی چون نهنگی از دل منطقه بیرون میاید و موجهای خروشان ایجاد میکند پس اسرائیل چون شناور و زیردریایی میماند که زیر پوست قوم و نژاد و تاریخ رفته و تحرکات را برای غرب و آمریکا شناسایی و نظارت و تحلیل و ارسال میکند.آنان همیشه منافع و تهدیداتشان را از این منطقه میبینند.
پس ما برای این شناور فرماندهی و قرارگاهی در ورای این مرزها باید ببینیم.
پس به شناور(اسرائیل) بابت ارسال و ایجاد سیگنال های در محدوده موقعیت ما باید تذکر دهیم اگر توجه نکرد ما سیگنال های قویتر تا مرکز فرماندهی و قرارگاهشان ایجاد و ارسال خواهیم کرد تا عواقب تحرکات شناور خود که ناهمگن با منطقه هست باشند.

animation211111_1.gif2018-07-27-20-24-58-325848892_1.jpeg

در اثر چه عواملی سکته قلبی اتفاق میافتد؟
در اثر چه عللی قلب به اصطلاح میگیرد؟

از دومی شروع کنیم که علت اولی هست یعنی« گرفتگی قلب».
قلب گرفتگی همان افت فشار خون هست که  لحظه اتفاق افتادن ان تا پایان آن کمی طولانی ست.در اصطلاح رایج میگویند «فشارم افتاد».
گرفتگی قلب دو علت اصلی دارد۱:محیطی؛شوک عصبی خفیف و مشکوک(خبر و احساس ناگواری)۲:بیولوژیک:افزایش و رسوب مواد  غیر خونی(چربی خون)*

عامل محیطی گرفتگی قلب به این شکل عمل میکند که اتساع و انبساط قلب و رگها بخصوص آئورت را منجر میشود و باعث کم شدن سرعت گردش خون میشود.متعاقب آن حرکت ماکروملکولها و سلولهای بزرگ خونی کند و یا متوقف میشود.

عامل بیولوژیک قلب گرفتگی افزایش مواد مضر در گردش خون که به چربی خون معروف هست این باعث میشود که۱: خون غلظتش بالا رود و متعاقب آن سرعت گردش خون پایین بیاید و قلب گرفتگی را منجر شود.
۲:قرار گرفتن مواد مضر یا سرطانی(افزایش کلسترول) روی  سلولهای خونی و بالا رفتن وزن انان و نهایت تجمع و رسوب به جای حرکت و گردش  در قلب.
رسوب که به تنگی عروق می انجامد معمولا در بطن  چب اتفاق میافتد ولی تجمع که به گشادگی عروق میانجامد به بطن راست مربوط است.

***
سکته قلبی به علت انسداد کامل عروق خونیست که این به علت تجمع و رسوب سلولهای خونی اتفاق میافتد.ماهی هم در سطح هم در عمق باید آزادی حرکت داشته باشند تا رشد کند معمولا در چشمه ها و قنوات و استخرهای کم عمق رشد و بزرگ شدن ماهی بطور واقعی اتفاق نمی افتد.این رشد بسیاردیراتفاق میافتد.
هنگام نوسازی یا تعریض خیابان و راه آسفالت باید تمهیداتی اندیشیده شود و احتیاط و دانش رانندگی افراد عابر و راننده بالا رود.باید بدانند با نوسازی بر سرعت وسایل نقلیه افزوده میشود یعنی اگر بطور معمول در فاصله صد متری با عبور عابر پیاده و وسیله نقلیه از عرض آسفالت خطر تصادف یک ثانیه بوده با نوسازی در فاصله بیشتری حدود 110صدو ده متر با همین زمان یعنی یک ثانیه خطر تصادف هست.و هنگامیکه تعریض اتفاق بیفتد چون همراه با نوسازی ست خطر تصادف دوچندان هست اگر هر ده سانت تعریض را یک متر خطر تصادف عابر یا وسیله نقلیه عبور از عرض خیابان آسفالت با وسیله عبوری فرض کنیم با پنجاه سانت تعریض آسفالت خطر تصادف در چنین مسیرهایی 115صدوپانزده متر در ثانیه هست
وقتی دخل نوزده و خرج بیست باشد هشت گره نه شد نانتان سکه نمیشود آب در آون د کوبیده اید
در زیرساخت سازی سازه ای ضمانت بودن دارد که اثرگذاری و بهره مند بودنش نسبت به دیگر زیرساخت ها مشهودتر باشد پس سازه ای هرچند زیرساخت باشد تخریب خواهد شد چراکه برای توسعه و پیشرفت ضریب و ضمانت نیست بلکه مخرب و جذر هست
ارباب رجوعی نبود یا نیست این بابت خشونت در اجرای قانون و عدالت است؟ارباب رجوعی نبود و نیست این بابت آشنایی تا اجرای قانون و عدالت همراه عطوفت است؟ارباب رجوعی نیست و نبود این بابت بیهوده بودن مجریان قانون و عدالت هست که از این بعد تهی و تبهکار شده اند؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت همراهی و همکاری با تبهکاری و تبهکاران بوده؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت بیهوده بودن دادگستری و انان برای دادرسی قانون و عدالت هست؟
او دوست ندارد پس برای همین تنهاست او دوست ندارد پس برای همین مختل هست او دوست ندارد پس برای همین مخل است او تنهاست چون دوست ندارد او دوست ندارد پس برای همین پشت گردنش اصلاح نشده و مو دارد .[او دوست ندارد ولی گویا تنها نیست او همیشه گویا مثل خودمان چت میکند. او دوست ندارد ولی چه گویاست که مختل ماییم نه او.او دوست ندارد ولی گویاست که ما مخلیم او لابد یک کاره ای هست .او دوست ندارد و تنهاست موهای سرش را خودش اصلاح میکند او دوست ندارد و تنهاست پشت گردنش را خودش اصلاح میکند او دوستش و تنهایی اش هست که خلق خلاقیتش هست.بن بست ها را میگشاید.ناتمام ها تمام میشوند گویی !او تعطیل است ولی چه گویاست تعطیل ها را از تعطیلی و مختلی بیرون اورده و چه گویاست که مخل ها را مختل و تعطیل کرده است.
د۷
بیهودگانی که رسوایی اند بلکه ناموس رسوایی اند راه ماندن و بودنشان ملقب و ملبس به راه شرارتند این شرافت و آسودگی شان هست که رسوایی ست این آقایی هست که نادانی ست چنین رسوایی ئی که پچلی و کثیفی هست جمعی و رئوسی از آنان است و با آنان نیست که از آنان مثلثی ایجاد میشود خفت ذلت خواری جناوری و جانورصفتی .گروهی و رأسی کنار تپه ای اند کنار کوهی در جنگلی تنها و دور از تمدن شهر داعیه قلدری و آغایی جهان را دارند اینها برای ماندن و زنده ماندن دغدغه حیاتشان معشت بوده که آنرا دارند این معلول جهالت نادانی و عقب ماندگی شان هست .و گروی دیگر که رأس تمام کننده این مثلث شوم بیهودگی ست تشکیلاتی اند که کنار و همسایه مدیریتی هستند هرچند بخشداری باشد داعیه سالاری و آقایی آن منطقه بلکه جهان را دارند.این جانورانی مناقشه و مناقصه ناموس ند راه ماندن و زنده ماندنشان معیشت بوده و همین دغدغه شان بوده معیشتشان نجات و مراقبت راه آزادی و آزادگی نبوده معیشتشان نان بوده است نان فقط نان. اینها خطرناک های خطرزایند شکست ها و شکستگانی خوردشده اند که فشلند.اینها را باید راه زندگی شان را با قدرت اندیشدن معلق نگه داشت و مسدود کرد.این مثلث سقط سقوط شوم از همند ولی باهم نیستند شاخ به شاخ شده اند شکسته اند کنج عزلتشان که رسوایی و بیهودگی ست رو شده است رونمایی شده است اضلاعی بیکسی اند که رویارویشان جز تقابل نیست که از این تقابل کنج عزلتشان که رسوایی هست رو و رونمایی میشود

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.