x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WAR باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
ارباب رجوعی نبود یا نیست این بابت خشونت در اجرای قانون و عدالت است؟ارباب رجوعی نبود و نیست این بابت آشنایی تا اجرای قانون و عدالت همراه عطوفت است؟ارباب رجوعی نیست و نبود این بابت بیهوده بودن مجریان قانون و عدالت هست که از این بعد تهی و تبهکار شده اند؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت همراهی و همکاری با تبهکاری و تبهکاران بوده؟ارباب رجوع نیست و نابود شده این بابت بیهوده بودن دادگستری و انان برای دادرسی قانون و عدالت هست؟
کودتاچیست؟جنبش هایی که نهایت به انقلاب نمیأنجامدبه کودتا منجر میشودعلائمش به اینگونه است که در کودتا برخلاف انقلاب استراتژی و آرمان برایش نیست مطامع هست سهم خواهی بابت براندازی ،ریشه دوانیدن اعطاله دادرسی هست نه اعاده و احیا دادرسی .کودتاگرها از خودوباخود تشکیلات سرنگون شده اندانان یعنی کودتاچی ها به گردآوری ضعف و کاستی واخلال و اختلاس تشکیلات ومرتبطین تشکیلات میپردازدوبدون طرح دعوی و مبارزه به ناگاه همراه جریان برانداز شده و با یک یاچندپرونده قطور پیگیر و پیگرد مطامع برای خودندکه امتداد همان تشکیلات استبداد،استعمار و استثمار بیکارکردبیهوده هست و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.اصلا و اصولا انقلاب اسلامی تعلق به مردم داشت امام و خطش کودتاچی اعلام شدنداگر استراتژیست های انقلاب اسلامی به روزهای استتار باوربیشتری داشتندپس امام و خطش به تله ودامی گسترانیده شده به گستردگی به دام افتادندومردم بر علیه امام و خطش کودتا کردند.پس انقلابی رخ نداده است؟.چرا رخ داده اما برای انانیکه روزهای استتار را باورانه باورداشتند.این تشکیلات به فرهنگ که جنسش عدالت هست سازوکارقانون وضابطه دادندکه این حماقتی بزرگ بود
افرادیکه معلوماتشان برای مطالعه در حد بیسوادی و سیکل و کمتر از سیکل است. با استناد به قاعده قیاس این افراد مشغول چه کاری هستند؟دارند آدم میکشند به همین سادگی.این بی خاصیتی ویژه و مختص آنانی ست که راهشان آزادی.آزادگی و عدالت نبوده و نیست.انانگه جامعیت معلومات و مطالعه ندارند و تهی از موارد فوقند با قاعده قیاس و مقایسه از انان جز جنون .دیوانگی .خطرزایی و خطرسازی عاید و برونرفتی نیست.بدانید تا بمانید و گرنه برزخی و تناسخ خواهید شد آنانی مائده و ماندنی ست مرگشان جاودانه است ابدیت مرگشان اکسیر جاودانه ای ست که جاودانگی را در کالبد و جان هر زندگی و زنده ای دمیده است پس جاودانه هست ان فرد و روح انفرد که دانسته هایش از معرفت لبریز است و شناخت او راهش جز آزادگی و عدالت نبوده است.و جز این دو و برای این دو راهی پر رهرو نشناخت.
حکومت نظامی:وجودهای بی وجود تام و تمام بی شعور ،اصل و اصالت بیخردی که فردشان هم تجمع و اقدام علیه و ضد سیر و سرور سرود عدالت است. کلید واژه:فردسالاری
ریاضت اقتصادی نخوندن و نخوردن هست نخوندن تا خرخون نشدن نخوردن تا سالم شدن نخوردن برای اسراف نشدن نخوردن تا مردن ریاضت نیست نخوندن تا ندانستن تا گرینپاچ نیست نخوندن ریاضت و رضایتی ست تا دانستن و دانستندن دانسته هاست.تا ماه رمضان هست ما گشنه نخواهیم مرد که افسانه شویم
/'17=4.1 law of replace /'2=1.4=4.1 ۴۰۱= ۱۷'/ ۴۰۱= ۱۰۴=۲'/ جانشینی ساده
جمهوری اسلامی برای قاتلان آزادی برای قاتلان سپیدی یک افعی و کشنده بوده و خواهد بود انقلاب اسلامی چنان قدرتی ست که نظامی شاهنشاهی نه یک سلسله شاهی را سرنگون و امها کرده است انقلاب اسلامی یک نظام هست این نظام در مدیریت نظام بشری برای فرهنگ و تمدن ما و جهان بشریت دیگر یک شاتل بی هزینه و بی سوخت شده است.که ما را در فرودی بلکه در پیمایش کیهانی از نظم و بی نظمی ما را مطمئن به مقصد و سرانجاممان رسانده و بی سرانجام ها را به سرانجام بی فرجامشان رسانده است مثلا همین کودن کوته نظر مدعی رهبریت انقلاب بی شک از تراکنش و عاید و آمد دو ساختار رسوایی و بی عاری ست یک ایلیات خفه دو صه های خفت انان سقوط و ساقط های مدفوع و بیهوده اینان سقط های مدفون و بی هویت که جملگی قاتلان ازادی و روشنی اند
5.رویارویی روشنی و تاریکی که آمد و عایدش برتری روشنی بر تاریکی ست . آیین جوانمردی این است امداد و نجات این است حق و حقوق بشر این است این مبارزه منور و مانور نام دارد اینترانت#
1.رنگ خون رنگ و زنگ شهادت که سقط وسقوطی میسازدوساخته که پلیدی ست نه تاریکی 2.رنگ خون رنگ وزنگ جنون سقط وسقوط خون روشنی شهادت راسفیدو روسفیدکرده شهیدرا شهیدکرده 3.تقابل رنگ خون ورنگ و زنگ جنون بارنگ وزنگ شهادت رسیدن وافتادن و خفتن شهیداست ودرسویی سقوط وسقط پلیدی ست 4.تقابل روشنی وپلیدی ست آمدوعایدش خون بوجود خداپاشیدن ازسوی پلیدان و خون خدارا به خدادادن رسم وزمانه شهیدان است فلسفه رنگهای تابلوسرأسhttp://img.prodigits.co.uk/pics/815/n8KvabZF3m5a9634VFVM.jpg

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.