x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

وقتی یک داوطلب کنکور دو مرتبه در کنکور شرکت میکند مرتبه دوم رتبه اش بیشتر و بالاتر باشد ولی نمره اش پایینتر باشد وضعیت علمی اش ضعیف تر شده اما وضع قبولی اش بابت رتبه اش بهتر خواهد شد یعنی شانس قبولی اش بیشتر خواهد شد وضعیت کارنامه اش بیانگر این است که وضع علمی کل داوطلبان با چنین وضعیتی پایین آمده مثلا در منطقه و گروه علوم انسانی نمره داوطلبی اش 7033رتبه اش 4571شده باید اظهار داشت امسال وضع علمی داوطلبان نسبت به پارسال پایین امده است.چرا این اتفاق افتاده؟علت چیست؟چگونه این وضع به وضعیت عادی برگردد؟این وضعیت درست مثل وضعیت علمی ضعیف داوطلبان کارشناسی ارشد گذشته است که علت ان معلومات و تجربیات اجتماعی بود که جایگزین بخشی از مطالعات علمی انان شده است. اما اینان چی؟علت این اتفاق و رویداد درگیرشدن انان با اقتصاد،پول و در آمد است که از یارانه نشات میگیرد آشنایی با علوم روز "اینترنت"و ابزار اتصال و ارتباطی مرتبط آن.تسهیلات ورود به دانشگاه هر نفر یک صندلی چنانکه رقابت برای ورود به دانشگاه به کدام دوره ها(روزانه.شبانه.پیام نور.غیرانتفاعی.فرهنگیان.خاص)و کدام دانشگاه ختم میشود.
یکی از دلایل پایین آمدن آب سفره های زیرزمینی افزایش تعداد حلقه های چاه کشاورزی و شرب است پس میتوان تصور کرد بلکه ثابت کرد آب سفره ها افت پیدا نمیکند کم نمیشود بلکه پایین میآید بلکه با آبخیزداری و مدیریت مصرف که مجوز حفرچاه و کفشکنی بود آب ذخیره و زیاد شده است.موقعیت و وضعیت آرتزین سفره کاهش یافته است.تصویروعکس به این آدرسPRODIGITS~ABASDALL39 ;W8U.NET~ONLINE
در ادبیات فارسی نثر جایگاه شایان ودر خور تأمل دارد در این بعد ادبیات دو نفر جبهه و خط اندیشیدن فاخری را ایجاد کرده اند این دو فیلسوف و حکیم ادبیات فارسی اند یکی فردوسی یکی سعدی.سعدی گفتار اندیش بوده و ازاین بابت ملک شعرای بهارازاو به نادره گفتار یاد کرده و فردوسی خود اعلام میدارد ."عجم زنده کردم با این قند پارسی".فردوسی جامع نگر سعدی نکته سنج ،فردوسی واقعه را به تصویر میکشد و به دیده و دیدن و تماشای بیننده می رساند(کتاب در گذشته چون سیما بوده و شاهنامه این کارکرد را هنوز دارد و خواننده چون بیننده ای پیش روی شاهنامه است).بوستان و گلستان سعدی پند و حکمت است واقعیت را نه واقعه را انعکاس و مخابره میکند بوستان و گلستان آن بخش از رسانه ادبیاتند که میشود اظهار داشت رسانه ای خبری ست و شاهنامه رسانه ای گزارشی ست شاهنامه عواقب یک حادثه که خاصیت واقعه هست را اعلام میداردوبوستان و گلستان نتیجه وحقیقت یک واقعیت را اعلام میدارد. سعدی مثل فردیست که موقعیت یک اتاق رادریک شهر مخابره و تحقیق کند اما فردوسی چون فردی ست که یک شهر وواقعه روزآن شهرکه معمولا فرهنگ است را در یک جامعه گزارش و تحلیل میکند

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.