اندیشه ای اندیشیدن و اندیشاندن شایستگی اش هست که پیامش از جنس نور از آینه باشد که ازبودنی که آینه و وجود ماست انعکاس و انکثاریابد و آینه ها شود.از سر اسرار او گریه و گربه شویم.سر اسرار را پنهان کنیم از کثرت و کثیر گریه که بودیم خنده شویم