1.پشتیبانی امداد در سوانح 2.ارزیابی سوانح 3.مستندات در سوانح ‏1.در سازمانهای نظامی به ان لجستیک میگویند دو قسمت هست الف خدمات ب پشتیبانی:همه سازمانها با پشتیبانی شان فرق دارند کلیه خدماتی که قبل از رسیدن به محل امداد انجام میشود خوراک نیرو لجستیک: قسمتی از زنجیره تامین و تدارکات امداد که نقل و انتقال و نگهداری مواد(خوراک) خدمات و اطلاعات را از مبدا تا مقصد برنامه ریزی کنترل و اجرا و نظارت میکند. مبدا==>عملیات استان 1.امداد، عملیات و اموزش هست 2.داوطلبان 3.جوانان 4.پشتیبانی و اداری در یک زلزله اقلام امدادی در انبار مرکزی (کشور)دسته بندی و بسته بندی برای انبار منطقه ای(استان) ارسال و منتقل و به انبار محلی(شهر) که محل وقوع حادثه هست انتقال میابد فرمانده _جانشین کارشناس ایمنی کارشناس روابط عمومی هماهنگی جانشین: عملیات لجستیک اداری مالی برنامه ریزی زیرسیستم 1.برنامه ریزی:برای هرکار ‏2تأمین وخرید:معروف به کارپرداز 3.دخیره سازی.هرمنطقه باید دودرصد اقلام ضروری را بتواند تأمین کند که 22قلم هست.صابون.گالن.چادر.گاز.پتو.نفت. ‏4.توزیع:به دو شکل انجام میپذیرد الف مستقیم:متمرکز و غیرمتمرکز:در جاهایی که جمعیت متمرکز نیست ب غیرمستقیم 5نگهداری ‏6کنترل مواد 7ترابری ‏8 ‏9مخابرات 10مدیریت ارگانهای در حوادث 1.پشتیبانی ‏2.همکار وظیفه هلال احمر امداد و نجات در بحرانهای خارج از شهر چراکه در شهر این وظیفه به عهده آتشنشانی هست که اقدامات زیر را شامل میشود اسکان.تغذیه .حمایت روانی.پشتیبانی روانی.پشتیبانی امداد. نجات نجات در جاده سیلاب کوهستان ارتفاع آوار

ویژگی امداد 1در مکان صحیح .جاو مکان مشخص . ‏2زمان صحیح. ‏3.مقدار صحیح ‏4.کیفیت ‏5.هزینه پایین اقدامات لجس 1قبل ازسانحه:امادگی 2حین حادثه:باید پاسخ بدهد با هزینه و وقت پایین 3بعد:ریکاوری روشهای امداد ‏1.منابع منطقه2ذخیره سازی ‏3.اهدایی4قرض گرفتن خطر:پتانسیل که هنوز آزاد نشده که میتواند خطر داشته باشد مثل ساختمان یا لامپ که اگر اسیب ببیند خطرناک باشد EVENTرویداد چیزی که اتفاق میافتد و جنبه مثبت داردیعنی آسیب چندانی به انسانها نمیرساند بلکه مثبت هست مثل المپیک سانحه: که میتوانست به شما اسیب برساند حادثه:اتفاق میافتد جمعیت کمی را اسیب میزند و تلفات کمی دارد مثل تصادف دو فرد شرایط اضطراری:وقتی بعد از وقوع حادثه موقعیت ناهان تغیر میکند مثلا موتور تصادف میکند بعد از کمی آتش میگیرد سانحه:محیط انسان ساخت را به مخاطره می اندازدباعث تلفات بیشتری میشود محیط انسان ساخت+خطر مثل سیلاب بحران:رخدادی که کل جامعه را تحت تأثیر دهد و کل جامعه رفعش میکند فاجعه:رخدادی که کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و کل جامعه هم قادر به حل ان نیست و نیاز به کمک از خارج دارد دلیل ارزیابی: اعزام ارزیاب برای سنجش نیازمندیها. ارزیابی ‏1.سریع:فهمیدن و درک کلی نیازها 2تفصیلی: 3مستمر:بصورت مستمر شرایط امدادی جامعه را ارزیابی میکنند شرایط نوع محل وسعت شدت طول تعداد افراد نیاز امدادی تداوم مخاطره:خسارت به شریانهای حیاتی شهر و جامعه تعیین اولویت ها منابع مورد نیاز ارزیابی تفضیلی وسعت منطقه نوع سانحه نوع خسارت همکاری مقامات محلی امنیت وجود منابع مشارکت مردمی ارزیابی مستمر ترکیب تیم ارزیاب متخصص بحران بهداشت محیط