کمک های اولیه:مجموعه اقدامات خصوصیات امدادگر ‏1.مهارت2تجربه3علم4اعتمادبه نفش هدف از کمک های اولیه 1.نجات جان مصدوم ‏2. ارزیابی اولیه علامت و نشانه بررسی میشود علامت:خونریزی و درد و تظاهراتی که مصدوم دارد نشانه :وضعیتی که خود بیمار میگوید STOP Sایستادن Tفکرکردن Oمشاهده کردن Pبرنامه ریزی ‏* ارزیابی اولیهAABCH ‏Aکنترل سطح هوشیاری ‏A aصدازدن ‎ vپاسخ کلامی ‎ pدرد‎ ‎‏:تحریک دردناک که لمس نقاط حساس به درد هست .چشم.پیشانی‎ vهشیار نیست Aبازکردن راه هوایی Bبرقراری تنفس.دیدن.شنیدن.حس کردن ‏.انواع تنفس مصنوعی الف:دهان به دهان به عمق نحوه و تعداد بستگی دارد در بزرگسالان دوازده تا بیست 12_‏‎20 ‎ کودکان پانزده تا سی ن سی و پنج تا پنجاه ب:دهان به بینی ج :دهان به بینی دهان به دهان _بینی مخصوص نوزادان د:با ابزار و وسایل مصنوعی *نبض انواع نبض الف اصلی.مهمترین:کاروتید گردن و رایج ترین مچ دست رادیال ‏‎ ‎ ب فرعی:قوزک پا.زیر زانو CPRسی پی ار احیای قلبی و ریوی هست باید مصدوم در سطح سفت باشد باید بدون لباس باشد ومحل انجام دو انگشت باز از مرکز خط نوک دو پستان.‏ در این عمل سه تا پنج سانت قفسه ‎ C H