ارزیابی ثانویه: ‏3 میم ‏1.میم اول :مصاحبه و شرح وحال که باعث جلب اعتماد و رضایت مصدوم میشود و بررسی سطح هوشیاری مصدوم توسط امدادگر هست.اسم .فامیل.تلفن .خانه ‏2.م دوم:معاینه علایم حیاتی :نبض.تنفس.فشارخون14نرمال 7.9.فشاربالا همراه سرخی صورت براف چشم سنگینی سر خهریزی بینی تهوع استفراغ :فشار پایین :سرسبک سردرد گیچی تهوع :درجه حرارت.اندازه مردمک تنگ شدن مردمک مصرف :رنگ پوست زرد نشانه یرقان ‏3.م سوم :معاینه بالینی:تعالز.تورم لمس دردناک زخم معاینه فرق سر تا نوک انگشتان DCAPBTLS بدشکلیD کوفتگیC خراشیدگیA سوراخ شدگیP سوختگی ‏B حساسیت ‏T بریدگیL تورمS ‏* شکستگی کف جمجمه همراه خروج مایع نخاعی سفید از گوش و بینی . قفسه مواج.:شکستن دو دنده: دیسترس تنفس یعنی اشکال در تنفس ‏*گاردینگ:اتساع ماهیچه ها *