خفگی:نرسیدن اکسیژن به بافتهای بدن دلایل:انسداد راه هوایی،جراحات وارده به قفسه سینه.شوک.استشناق موادسمی.گیر کردن جسم خارجی در گلو .تراکم بیش از حد گازهای غیر اکسیژن دار در هوا ‏* مانور هایولی مخصوص افراد هشیار.فشار به قفسه سینه .فشار به شکم.خوددرمانی. ‏*تریاژ:اولویت بندی مصدوم.برای بهترین عملکرد و بازده انجام میشود.برای دو موج انجام میشود جان سالم بدر برده اند و مصدومان.در تریاژ سی پی ار انجام نمیشود. تریاژ دارای برچسپ هست. رنگ سبز :نیاز به کمک خاصی ندارد. زرد:با تأخیر. قرمز:فوری و انتقال. سیاه :فوت کردن‎ ‎