پلیس به فرد یا واحد و رسته انتظامی و امنیت اجتماعی اطلاق میشود که مراقبت از امنیت اجتماعی را عهده دار است که آمار مستمر، اضطراری ،تفصیلی ،تفسیری را از همه نوع جرایم گردآوری و بر انان نظارت و کنترل میکند و بر علیه مجرمان عملیات انجام میدهد. ‏‎ ‎پلیس امنیت به چند دسته تقسیم میشوند: ‏1.پلیس پیشگیری: وظیفه اش نظارت و خنثی سازی بی نظمی و نا امنی اجتماعی ‏2.پلیس اطلاعات عمومی: وظیفه اش گرداوری و ارائه آمار اضطرای و کلی جرایم و تخلفات امنیتی و انتظامی در سطح جامعه ‏3.پلیس آگاهی: وظیفه اش گرداوری و ارائه و تهیه گزارش تفصیلی و جزء جزء از جرم و مجرم و ارائه مستندات احتمالی نحوه امکان وقوع جرم و نوع وقوع جرم در نقطه و زمان محدوده مورد نظر ‏4.پلیس جنایی: وظیفه اش تفسیر ،کشف و شناسایی جرم و مجرم هست ‏5.پلیس انتظامی: وظیفه اش متفرق کردن و تعقیب کردن اغتشاش گران و آشوب گران و فراریان هست