دوره عمومی:امداد* دوره عمومی مقدماتی :اموزش و یادگیری اولیه های کمکهای اولیه در امداد و نجات؛حمل مصدوم،حمل تجهیزات ،تنفس و پانسمان اسیب دیده ،برپایی چادر .در این مرحله و دوره حادثه دیده یک نفر یا یک خانواده میتواند باشد.این مرحله امداد هست نجات نیست. دوره تکمیلی عمومی :این سطح تداوم آموزش و یادگیری کمکهای اولیه بعلاوه بکارگیری مهارت بدست امده حاصل از آموزش و تجهیزات برای کمکهای اولیه امداد و نجات هست.شوک دادن و بخیه زدن به جراحات سطحی ،اسکان در چادر نه اردوگاه ،* دوره تخصصی؛نجات * دوره تخصصی پایه: این دوره مهارت افزایی در امداد هست شناخت نیازهای مصدومین و نوع مصدومین شناخت تجهیزات نجات هست مراقبت هست که نجاتگری ست.براورده کردن نیازهای ضروری فرد یا خانواده.تعویض پانسمان،شناخت نوع دارو(امپول یا قرص،واکسن یا سرم )،شناخت نوع چادر(عشایری،تفریحی)،نوع حمل (برانکارد،حمل یک نفره یا چهر نفره) .این دوره وظیفه بر عهده گرفتن هست حمل مصدوم یا پانسمان،تنفس مصدوم یا بخیه زدن سطحی* دوره تخصصی تکمیلی: دوره خلاقیت و تشخیص در امداد و نجات هست که ایثارگری ست .پذیرفتن مسئولیت و عواقب کارامداد و نجات هست.بازکردن پانسمان،بازکردن بخیه،خوراندن دارو یا زدن آمپول.جمع کردن چادر،® امدادو نجات(رزمایش ):تمرین و آمادگی© امداد و نجات (عملیات):تجربه© بحران:بحران تنها وضعیت امداد و نجات نیست بحران به تجربه وابسته است به مدیریت وابسته است به تدبیر. نه یک چادر بلکه باید اردوگاه برپا کرد ،انتقال سکونت،کول کردن، *مدیریت(قوه مجریه،دولت)* مدیریت لجستیک:© مدیریت خدمات :© مدیریت پشتیبانی©: فرماندهی و استراتژی(قوه قضائیه)؛فرماندهی هماهنگ کننده و نظارت و کنترل بر فرایند نجات و امداد را عهده دار است که به نیروهای مسلح (ارتش)متعلق هست که در وضعیت صلح و عادی وقتیکه فاجعه رخ ندهد یا بحران ملی نباشدمیتوان آنرا طبی حکمی تشخیصی از سوی سازمان نیروهای مسلح و دادستانی نظامی یا حکمی قضایی از قوه فضائیه به خود سازمان واگذار و تنفیذ کرد .استراتژی امداد و نجات پیشگیری بحران و فاجعه هست که عهده دار ان سپاه پاسداران هست که قابل تنفیذ و واگذاری نیست مگر به وزارت اطلاعات *تنفیذها بخصوص واگذاری ها از طریق مجلس طی تصویب قوانین مدنی مدت دار که مستندات و مستدلات این قوانین واگذاری از سطح جامعه ،سازمانها توسط کمیسیون ها و سازمانهای مربوطه جمع آوری میشود انجام میپذیرد.نظر شخصی خودم میباشد ۰۹۳۹۲۸۱۶۸۳۱عباس دال ش ش ۴۴۷تولد ۰۱/۰۹/۱۳۵۹