پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟
یک گوسفند یک بسته علوفه یک گرگ را با یک قایق میخواهیم از عرض رودخانه عبور بدهیم بطوریکه گوسفند علوفه ها را نخورد گرگ هم گوسفند را ندرد.تداخل نباید اتفاق افتد قاعده تفکیک هم کامل رعایت شودیعنی هر بار عبور یک مورد در قایق باشد یا گوسفند یا گرگ یا علوفه ها .برای حل این معما گوسفند را از عرض رودخانه عبور میدهیم بعد علوفه ها را میبریم گوسفند را برمیگردانیم گرگ را از عرض رودخانه عبور میدهیم و مرتبه سوم و آخر گوسفند را عبور میدهیم.نه گوسفند دریده شد نه علوفه ها خورده شدند.*حالا اگر یک شیر درنده در یک طرف رودخانه باشد گرگ و گوسفند و علوفه ها را چگونه از رودخانه عبور دهیم.روش تفکیک جواب نمیدهد چون اگر گرگ را ببریم گوسفند علوفه ها را میخورد اگر علوفه ها را ببریم گرگ گوسفند را میدرد اگر گوسفند را ببریم اگر شیر در این طرف رودخانه باشد گرگ را میخورد.پس برای عبور ضمن قاعده تفکیک از قاعده ادغام نیز استفاده میکنیم یعنی دو تا را هم از رودخانه عبور میدهیم .ضمن رعایت قاعده تداخل که خورده نشدن علوفه ها، گرگ و گوسفند است.پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟ بیشتر بخوانید . . .
بر اساس قضیه حمار الاغ یا همان خر اگر در مسیرش چاهی حفر شود و داخل آن بیفتد دیگر از آن مسیر هرچندهمیشگی باشد به هیچ وجه نخواهد آمد.آیا چنین الاغی چون آن آدم عاقل نیست که از یک سوراخ دوبار گزیده نشد.اینجا مرتبه از مراتب خطر هست که برای همه حتی حیوانات هم صدق میکند پس عقل از مراتب حیوانی هم هست که این مرتبه ای از مراتب عقل هست که شهودی و نظری نیست مشاهده و دیدن هست که اولی تشخیص انسانی(خاص) نام دارد دومی تشخیص مشترک انسان و حیوان(عام)نام دارد.برای انسان علت تشخیص خطر نه خطر بلکه خرد هم هست ولی تشخیص عام علتش فقط خطر هست.بازشناسی رفتارهای هنجار و نابهنجار از این طرق ممکن است.1.ایثار2.تکفیری. رفتار ایثارگرانه نه دیگر از خرد بلکه از شور و شعور انسانی ست. رفتار نابهنجار و ضدهنجار تکفیری و انتهاری از بیخردی و بی شعوری ست از جنون و دیوانگی و دیوصفتی و دیوزادگی ست
رابطه معاون اول رییس جمهور (نخست وزیر سابق )و رییس جمهور مثل رابطه نماینده مجلس شورای اسلامی ست با نماینده مجلس خبرگان رهبری اولی گفتگوست دومی گفته و دیالوگ اولی تصمیماتش کلی و اساسی ست دومی تصمیماتش تشریحی و جزیی هست.نماینده خبرگان چون ناظر یک خانه است چون یک دژبان هست و کیفیت آن خانه (جمهوری اسلامی )را به نسبت و تناسب محیط بیرون ارزیابی میکنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش چون یک نگهبان هست که تردد را در پادگان نه ورود و خروج را تحت کنترل قرار میدهد(تفتیش خانه).که همین نهاد حاکمیتی ست که میتواند به مجلس خبرگان (ناظر) اعلام بازنگری قانون اساسی انقلاب اسلامی (نقشه)را ابلاغ نماید.
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WAR باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
بعضی از فیلم ها به مستند میأنجامد که از اهداف کارگردان و فیلمنامه نویس نیست اصلا نمیخواستند چنین شود اما شده .فیلم کلیشه و مستند شده نه حقیقت روح هنر و معماری ابدیت.فیلم چرا مستند میشود؟چرا؟چرا واقعیت واقعا حقیقت واقعی میشود؟چرا؟چرا فیلم مستند و مستند حقیقت میشود؟چرا حقیقت حقیقتأ حقیقت میشود ؟چرا؟اگر خلقت مخلوقی که انسان هست فیلم تصویر شود نه تصور این فیلم آیا به درازا انجامیده؟چرا و چگونه؟این فیلم کلیشه شده؟چرا و چگونه ؟این فیلم مستند شده؟چگونه؟انسان فیلم زندگی فیلم حیات هست که غایت و نهایت این فیلم خلیفه الله شدن هست نه ظهور و قیامت .حیات انسان اگر فیلم هست فیلم تراژدیک -استراتژیک هست بقول سینماگران أکشن هست أکشن حیات و حقیقت.این فیلم با شیطان از یکنواختی و تجرد بیرون میآید که خاصیت کلیشه و تکرار هست پس انسان برای انسان ماندن برای خلیفه ا... شدن میآید میماند فرشته میشود اما فرشته نمیماند که این خاصیت حرکت و معراج هست.با چه عنصری خدا از کلیشه عبور کرده و مجردات را کنار زده و حیات و اراده راجایگزین ساخته؟بواسطه شیطان نه با شیطان که در و دربه در درگاه خدا شده.پس فیلم کلیشه و کلیسانیست فیلم مستند و مسجد است حیات و زندگی ست
ما در مصارف کشاورزی و غیره چگونه عملکرد سیستم را بالا ببریم و از اتلاف انرژی بکاهیم ؟سیستم برق مصارف کشاورزی موتور و ژنراتور هست این یعنی اینکه در اوج گرما(تابستان)اوج سرما(زمستان)عملکرد و بازدهی انرژی آنان نسبت به دیگر فصول متناسب نیست.یعنی اتلاف انرژی بالا و عملکرد پایین هست.پس برای کیفیت کار و بهینه شدن مصرف برق مصارف کشاورزی نباید از الگوی علمی مبتنی بر مصارف خانگی استفاده نمود بلکه از الگوی تجربی باید استفاده نمود.ان این است در زمستان موتور پمپ دیماند را ساعات رو به گرمی آفتاب روشن نماییدیعنی ساعت نه صبح لغایت سه یا چهار عصر که این از اتلاف انرژی و عملکرد پایین سیستم میکاهد.و در تابستان ساعت یازده ظهر تا سه بعدازظهر موتور روشن نشود بلکه قبل و بعد از این ساعات
بنظر شما اوج یا پیک مصرف برق برای مصارف مختلف (کشاورزی ،تجاری ،خانگی ،صنعتی )چگونه است؟بطور سراسری اوج بار را کدام گروه مصرفی ایجاد میکند؟آیا خود این مصارف اوج بار دارند؟ بطور سراسری اوج بار از ساعت هفت تا یازده شب هست و هزینه مصرف دو برابر میانباری هست و کم باری از ساعت یازده شب تا شش صبح هست که هزینه اش نصف میانباری ست.این الگو از مصارف خانگی منشأ و نشأت میگیرد چرا که همین گروه مصرفی علت چند زمانه شدن مصرف و هزینه برق بطور سراسری شده است.و هیچ کاری هم نمیشود کرد چراکه گروه غالب هست. هر گروه مصرفی و نیز خود این گروه مصرفی برای صرفه جویی و برونرفت از زیاد شدن هزینه برق مصرفی خود چه رویه مصرفی را باید پیش پایشان گذاشت؟ برای مصارف خانگی نوع وسایل برقی بکارگرفته که باید کم مصرف باشد راه ،راه حل و چاره است و نوع خانه و حجم و مساحت هر اتاق برای سرمایش یا گرمایش که باید کم مساحت و کم حجم باشند.این کار باعث بالا رفتن عملکرد سیستم برای گرمایش یا سرمایش خانه و محیط میشود و از اتلاف و هدررفت انرژی جلوگیری میکند و در ساعات پیک نباید وسایل پرمصرف غیرضرور به برق وصل شود.اما در مصارف کشاورزی و غیر
تعلیم برای آنانی مفهوم میابد و شدنی ست که معلومات آنان کافی و بقدر کفایت برای تعلیم و تربیت کفایت میکند پس کسانیکه از معلومات واقعی برای تعلیم و آموزش تهی هستند تعلیم آنان نشدنی ست.اما بعضی تعلیم میشوند اما تربیت نمیشوند چراکه صفات جلاله چون افتادگی ،آزادگی ،جوانمردی،وفاداری در من ،منش و شخصیت آنان پرورش نیافته است.پس چنین انسانهایی حیوان هم نیستند.رباتند.اسب وقت پیری تعلیم یاد نمیگیره.
در زیرساخت سازی سازه ای ضمانت بودن دارد که اثرگذاری و بهره مند بودنش نسبت به دیگر زیرساخت ها مشهودتر باشد پس سازه ای هرچند زیرساخت باشد تخریب خواهد شد چراکه برای توسعه و پیشرفت ضریب و ضمانت نیست بلکه مخرب و جذر هست


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.