پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

یک گوسفند یک بسته علوفه یک گرگ را با یک قایق میخواهیم از عرض رودخانه عبور بدهیم بطوریکه گوسفند علوفه ها را نخورد گرگ هم گوسفند را ندرد.تداخل نباید اتفاق افتد قاعده تفکیک هم کامل رعایت شودیعنی هر بار عبور یک مورد در قایق باشد یا گوسفند یا گرگ یا علوفه ها .برای حل این معما گوسفند را از عرض رودخانه عبور میدهیم بعد علوفه ها را میبریم گوسفند را برمیگردانیم گرگ را از عرض رودخانه عبور میدهیم و مرتبه سوم و آخر گوسفند را عبور میدهیم.نه گوسفند دریده شد نه علوفه ها خورده شدند.*حالا اگر یک شیر درنده در یک طرف رودخانه باشد گرگ و گوسفند و علوفه ها را چگونه از رودخانه عبور دهیم.روش تفکیک جواب نمیدهد چون اگر گرگ را ببریم گوسفند علوفه ها را میخورد اگر علوفه ها را ببریم گرگ گوسفند را میدرد اگر گوسفند را ببریم اگر شیر در این طرف رودخانه باشد گرگ را میخورد.پس برای عبور ضمن قاعده تفکیک از قاعده ادغام نیز استفاده میکنیم یعنی دو تا را هم از رودخانه عبور میدهیم .ضمن رعایت قاعده تداخل که خورده نشدن علوفه ها، گرگ و گوسفند است.پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم
انسانهای بی شعور هستند با فکر و تفکر شما خود را متفکرمیپندارند و اعلام میکنند زمانه ای که فرهنگ و تاریخ تصمیم میگیرد چگونه چنین بی هویت و بیشعورهایی را در فرهنگ جا بدهیم ؟چگونه چنین بیهودگان و بیخردان بیخبر را به تاریخ راه بدهیم؟ a+b=n+1=>۲+۲=۴+۱=۵ a&b=n+1=>2&2=4+1=5
این گردان مبتنی بر علم و عمل هست برنامه و تجربه ،استراتژی و مهارت این فاکتورها از هم نیستند پس آنان را باهم هم نمیگذاریم مگر هنگام مدیریت و فرماندهی که باید باهم و از هم باشند.پس سه جایگاه برای گردان باید در نظر گرفت1.جایگاه و پایگاه علم ،برنامه و استراتژی (ریاست)2.جایگاه و پایگاه عمل ،تجربه و مهارت3.جایگاه و پادگان مدیریت و فرماندهی پایگاه های علم و عمل که سه طبقه هست طبقه کف طبقه علم و نقشه و پونداسیون طبقه دو طبقه اسکلت و بدنه ،دیواره و جدار همجوار تجربه و مهارت طبقه سه طبقه سقف که تمام کننده کف و فک این سر و جمجمه قدرت است. 1.دفتر تشریفات(ریاست) 2.پایگاه هماهنگ کننده و عملیاتی واقع در سررأس همجوار پارک 3.پادگان مدیریت و فرماندهی واقع در همجواری هلال احمر،فنی و حرفه ای و ستادفرماندهی نیروی انتظامی
پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟
یک گوسفند یک بسته علوفه یک گرگ را با یک قایق میخواهیم از عرض رودخانه عبور بدهیم بطوریکه گوسفند علوفه ها را نخورد گرگ هم گوسفند را ندرد.تداخل نباید اتفاق افتد قاعده تفکیک هم کامل رعایت شودیعنی هر بار عبور یک مورد در قایق باشد یا گوسفند یا گرگ یا علوفه ها .برای حل این معما گوسفند را از عرض رودخانه عبور میدهیم بعد علوفه ها را میبریم گوسفند را برمیگردانیم گرگ را از عرض رودخانه عبور میدهیم و مرتبه سوم و آخر گوسفند را عبور میدهیم.نه گوسفند دریده شد نه علوفه ها خورده شدند.*حالا اگر یک شیر درنده در یک طرف رودخانه باشد گرگ و گوسفند و علوفه ها را چگونه از رودخانه عبور دهیم.روش تفکیک جواب نمیدهد چون اگر گرگ را ببریم گوسفند علوفه ها را میخورد اگر علوفه ها را ببریم گرگ گوسفند را میدرد اگر گوسفند را ببریم اگر شیر در این طرف رودخانه باشد گرگ را میخورد.پس برای عبور ضمن قاعده تفکیک از قاعده ادغام نیز استفاده میکنیم یعنی دو تا را هم از رودخانه عبور میدهیم .ضمن رعایت قاعده تداخل که خورده نشدن علوفه ها، گرگ و گوسفند است.پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟ بیشتر بخوانید . . .
بر اساس قضیه حمار الاغ یا همان خر اگر در مسیرش چاهی حفر شود و داخل آن بیفتد دیگر از آن مسیر هرچندهمیشگی باشد به هیچ وجه نخواهد آمد.آیا چنین الاغی چون آن آدم عاقل نیست که از یک سوراخ دوبار گزیده نشد.اینجا مرتبه از مراتب خطر هست که برای همه حتی حیوانات هم صدق میکند پس عقل از مراتب حیوانی هم هست که این مرتبه ای از مراتب عقل هست که شهودی و نظری نیست مشاهده و دیدن هست که اولی تشخیص انسانی(خاص) نام دارد دومی تشخیص مشترک انسان و حیوان(عام)نام دارد.برای انسان علت تشخیص خطر نه خطر بلکه خرد هم هست ولی تشخیص عام علتش فقط خطر هست.بازشناسی رفتارهای هنجار و نابهنجار از این طرق ممکن است.1.ایثار2.تکفیری. رفتار ایثارگرانه نه دیگر از خرد بلکه از شور و شعور انسانی ست. رفتار نابهنجار و ضدهنجار تکفیری و انتهاری از بیخردی و بی شعوری ست از جنون و دیوانگی و دیوصفتی و دیوزادگی ست
رابطه معاون اول رییس جمهور (نخست وزیر سابق )و رییس جمهور مثل رابطه نماینده مجلس شورای اسلامی ست با نماینده مجلس خبرگان رهبری اولی گفتگوست دومی گفته و دیالوگ اولی تصمیماتش کلی و اساسی ست دومی تصمیماتش تشریحی و جزیی هست.نماینده خبرگان چون ناظر یک خانه است چون یک دژبان هست و کیفیت آن خانه (جمهوری اسلامی )را به نسبت و تناسب محیط بیرون ارزیابی میکنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش چون یک نگهبان هست که تردد را در پادگان نه ورود و خروج را تحت کنترل قرار میدهد(تفتیش خانه).که همین نهاد حاکمیتی ست که میتواند به مجلس خبرگان (ناظر) اعلام بازنگری قانون اساسی انقلاب اسلامی (نقشه)را ابلاغ نماید.
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WAR باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
بعضی از فیلم ها به مستند میأنجامد که از اهداف کارگردان و فیلمنامه نویس نیست اصلا نمیخواستند چنین شود اما شده .فیلم کلیشه و مستند شده نه حقیقت روح هنر و معماری ابدیت.فیلم چرا مستند میشود؟چرا؟چرا واقعیت واقعا حقیقت واقعی میشود؟چرا؟چرا فیلم مستند و مستند حقیقت میشود؟چرا حقیقت حقیقتأ حقیقت میشود ؟چرا؟اگر خلقت مخلوقی که انسان هست فیلم تصویر شود نه تصور این فیلم آیا به درازا انجامیده؟چرا و چگونه؟این فیلم کلیشه شده؟چرا و چگونه ؟این فیلم مستند شده؟چگونه؟انسان فیلم زندگی فیلم حیات هست که غایت و نهایت این فیلم خلیفه الله شدن هست نه ظهور و قیامت .حیات انسان اگر فیلم هست فیلم تراژدیک -استراتژیک هست بقول سینماگران أکشن هست أکشن حیات و حقیقت.این فیلم با شیطان از یکنواختی و تجرد بیرون میآید که خاصیت کلیشه و تکرار هست پس انسان برای انسان ماندن برای خلیفه ا... شدن میآید میماند فرشته میشود اما فرشته نمیماند که این خاصیت حرکت و معراج هست.با چه عنصری خدا از کلیشه عبور کرده و مجردات را کنار زده و حیات و اراده راجایگزین ساخته؟بواسطه شیطان نه با شیطان که در و دربه در درگاه خدا شده.پس فیلم کلیشه و کلیسانیست فیلم مستند و مسجد است حیات و زندگی ست
ما در مصارف کشاورزی و غیره چگونه عملکرد سیستم را بالا ببریم و از اتلاف انرژی بکاهیم ؟سیستم برق مصارف کشاورزی موتور و ژنراتور هست این یعنی اینکه در اوج گرما(تابستان)اوج سرما(زمستان)عملکرد و بازدهی انرژی آنان نسبت به دیگر فصول متناسب نیست.یعنی اتلاف انرژی بالا و عملکرد پایین هست.پس برای کیفیت کار و بهینه شدن مصرف برق مصارف کشاورزی نباید از الگوی علمی مبتنی بر مصارف خانگی استفاده نمود بلکه از الگوی تجربی باید استفاده نمود.ان این است در زمستان موتور پمپ دیماند را ساعات رو به گرمی آفتاب روشن نماییدیعنی ساعت نه صبح لغایت سه یا چهار عصر که این از اتلاف انرژی و عملکرد پایین سیستم میکاهد.و در تابستان ساعت یازده ظهر تا سه بعدازظهر موتور روشن نشود بلکه قبل و بعد از این ساعات


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.