x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

تو با دستبند آمده ای من با حلقه ای که طناب دار است آمده ام دست بریدگان کوی عدالت را دار زده ام. قاتلین آزادی و روشنی را یک پلاک یک طناب دار دار زد
تو با دستبند آمده ای من با حلقه ای که طناب دار است آمده ام دست بریدگان کوی عدالت را دار زده ام. قاتلین آزادی و روشنی را یک پلاک یک طناب دار دار زد
پشت بعضی از اقدامات ضداجتماعی چون تعرض به حریم عفت و حیا یکی بابت گشنگی هست یکی بابت نقصان خود افراد و گروههای متعرض و خانواده های آنان برای داشتن خانواده ای سالم و آبرومنداست پس اینچنین افراد و گروهها بلکه خانواده هایی برای سلامت افراد خانواده و اصالت خانواده و بلکه سلامت اجتماع بسیار خطرساز خطرناکند.اما ساختارهایی هست که به این پدیده ضداجتماعی مغرضانه و ساماندهی شده دامن میزنند.و اهداف این مغرضان و مافیاهای ضداجتماع و عفت و حیا خانوادگی و اجتماعی معلق یا بلکه مسدود کردن مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است.اینچنین افرادی طمع خواهانی اند که از این کوران در پی آنند که اثرگذاری بابت مدیریت را از آن خود اعلام کنند. اینها از تدبیر بدورند پس مدیریت به چنین جسارت های بی وجودی واگذار کردن باعث میشود مدیریت با تمام کارکردهایش نابودشود چنانکه شتر با بارش در بیابان گم میشود.خاصیت چنین بی خاصیت هایی سرگرمی و ملعبه است بازی بلکه بلکه بازیچه بودن.
کشور ما امروز در دوره و طیف کاری قرار گرفته که دفاعی _امنیتی ،مدیریتی_استراتژیکی هست که دوره ماقبل آن که از دولت ششم تا نهم هست دوره سیاسی _استیفا،استیفا_استعفا بوده که ابهام این دوره سیاسی کاری و سیاست زدگی بوده است .محور این دیالوگ سیاسی طیف و ساختار سیاسی موسوم به جبهه دوم خرداد هست که بعدها اصلاحات نام گرفت .رهبر این ارکست و سمفونی استیفا و استیضاح رییس جمهور خاتمی بود.که رییس جمهور احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری اش از جنس این فضای حکومتی بود ولی اواخر دوره دوم رییس جمهوری اش به فضایی متمایل شد که امروز دفاعی_امنیتی و مدیریتی _استراتژیکی نام گرفته است.چون پیوستن وی به طیف و فضای مدیریتی_استراتژیکی کشور بود به مجمع تشخیص مصلحت راه یافت.این فضای دفاعی_امنیتی ،مدیریتی_استراتژیکی فرمانبری و فرمانداری و فرماندهی اش به دست رییس جمهور کنونی روخانی میباشد.این دوره کی و چگونه پایان خواهد یافت؟دوره بعدی چه رویکردی و نامی خواهد گرفت؟.من میگویم و پیشنهاد میکنم دوره بعد بعد از سرنوشت مذاکرات خواهد بود و دوره عملکرد_مطالبه هست مطالبه بر مبنای مطالعه .
یک گوسفند یک بسته علوفه یک گرگ را با یک قایق میخواهیم از عرض رودخانه عبور بدهیم بطوریکه گوسفند علوفه ها را نخورد گرگ هم گوسفند را ندرد.تداخل نباید اتفاق افتد قاعده تفکیک هم کامل رعایت شودیعنی هر بار عبور یک مورد در قایق باشد یا گوسفند یا گرگ یا علوفه ها .برای حل این معما گوسفند را از عرض رودخانه عبور میدهیم بعد علوفه ها را میبریم گوسفند را برمیگردانیم گرگ را از عرض رودخانه عبور میدهیم و مرتبه سوم و آخر گوسفند را عبور میدهیم.نه گوسفند دریده شد نه علوفه ها خورده شدند.*حالا اگر یک شیر درنده در یک طرف رودخانه باشد گرگ و گوسفند و علوفه ها را چگونه از رودخانه عبور دهیم.روش تفکیک جواب نمیدهد چون اگر گرگ را ببریم گوسفند علوفه ها را میخورد اگر علوفه ها را ببریم گرگ گوسفند را میدرد اگر گوسفند را ببریم اگر شیر در این طرف رودخانه باشد گرگ را میخورد.پس برای عبور ضمن قاعده تفکیک از قاعده ادغام نیز استفاده میکنیم یعنی دو تا را هم از رودخانه عبور میدهیم .ضمن رعایت قاعده تداخل که خورده نشدن علوفه ها، گرگ و گوسفند است.پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم
انسانهای بی شعور هستند با فکر و تفکر شما خود را متفکرمیپندارند و اعلام میکنند زمانه ای که فرهنگ و تاریخ تصمیم میگیرد چگونه چنین بی هویت و بیشعورهایی را در فرهنگ جا بدهیم ؟چگونه چنین بیهودگان و بیخردان بیخبر را به تاریخ راه بدهیم؟ a+b=n+1=>۲+۲=۴+۱=۵ a&b=n+1=>2&2=4+1=5
این گردان مبتنی بر علم و عمل هست برنامه و تجربه ،استراتژی و مهارت این فاکتورها از هم نیستند پس آنان را باهم هم نمیگذاریم مگر هنگام مدیریت و فرماندهی که باید باهم و از هم باشند.پس سه جایگاه برای گردان باید در نظر گرفت1.جایگاه و پایگاه علم ،برنامه و استراتژی (ریاست)2.جایگاه و پایگاه عمل ،تجربه و مهارت3.جایگاه و پادگان مدیریت و فرماندهی پایگاه های علم و عمل که سه طبقه هست طبقه کف طبقه علم و نقشه و پونداسیون طبقه دو طبقه اسکلت و بدنه ،دیواره و جدار همجوار تجربه و مهارت طبقه سه طبقه سقف که تمام کننده کف و فک این سر و جمجمه قدرت است. 1.دفتر تشریفات(ریاست) 2.پایگاه هماهنگ کننده و عملیاتی واقع در سررأس همجوار پارک 3.پادگان مدیریت و فرماندهی واقع در همجواری هلال احمر،فنی و حرفه ای و ستادفرماندهی نیروی انتظامی
پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟
یک گوسفند یک بسته علوفه یک گرگ را با یک قایق میخواهیم از عرض رودخانه عبور بدهیم بطوریکه گوسفند علوفه ها را نخورد گرگ هم گوسفند را ندرد.تداخل نباید اتفاق افتد قاعده تفکیک هم کامل رعایت شودیعنی هر بار عبور یک مورد در قایق باشد یا گوسفند یا گرگ یا علوفه ها .برای حل این معما گوسفند را از عرض رودخانه عبور میدهیم بعد علوفه ها را میبریم گوسفند را برمیگردانیم گرگ را از عرض رودخانه عبور میدهیم و مرتبه سوم و آخر گوسفند را عبور میدهیم.نه گوسفند دریده شد نه علوفه ها خورده شدند.*حالا اگر یک شیر درنده در یک طرف رودخانه باشد گرگ و گوسفند و علوفه ها را چگونه از رودخانه عبور دهیم.روش تفکیک جواب نمیدهد چون اگر گرگ را ببریم گوسفند علوفه ها را میخورد اگر علوفه ها را ببریم گرگ گوسفند را میدرد اگر گوسفند را ببریم اگر شیر در این طرف رودخانه باشد گرگ را میخورد.پس برای عبور ضمن قاعده تفکیک از قاعده ادغام نیز استفاده میکنیم یعنی دو تا را هم از رودخانه عبور میدهیم .ضمن رعایت قاعده تداخل که خورده نشدن علوفه ها، گرگ و گوسفند است.پس اگر شیر در طرف مقصد حرکت قایق باشد باید ابتدا گرگ و علوفه ها را با قایق عبور دهیم سپس علوفه ها را بگذاریم گرگ را با قایق بر گردانیم و گوسفند را داخل قایق گذاشته و بهمراه گرگ از رودخانه عبور دهیم.اینجا نظارت ،حفاظت و اطلاعات حین اجرا و کار هم مطرح هست که گرگ در داخل قایق گوسفند را ندرد پس گوسفند را در قایق نمیبندند که گرگ گوسفند را زود و راحت بدرد بلگه گرگ را زنجیر میکنند تا گوسفند را ندرد. اگر شیر مبدأ حرکت قایق باشد چطور معما حل شود؟ بیشتر بخوانید . . .
بر اساس قضیه حمار الاغ یا همان خر اگر در مسیرش چاهی حفر شود و داخل آن بیفتد دیگر از آن مسیر هرچندهمیشگی باشد به هیچ وجه نخواهد آمد.آیا چنین الاغی چون آن آدم عاقل نیست که از یک سوراخ دوبار گزیده نشد.اینجا مرتبه از مراتب خطر هست که برای همه حتی حیوانات هم صدق میکند پس عقل از مراتب حیوانی هم هست که این مرتبه ای از مراتب عقل هست که شهودی و نظری نیست مشاهده و دیدن هست که اولی تشخیص انسانی(خاص) نام دارد دومی تشخیص مشترک انسان و حیوان(عام)نام دارد.برای انسان علت تشخیص خطر نه خطر بلکه خرد هم هست ولی تشخیص عام علتش فقط خطر هست.بازشناسی رفتارهای هنجار و نابهنجار از این طرق ممکن است.1.ایثار2.تکفیری. رفتار ایثارگرانه نه دیگر از خرد بلکه از شور و شعور انسانی ست. رفتار نابهنجار و ضدهنجار تکفیری و انتهاری از بیخردی و بی شعوری ست از جنون و دیوانگی و دیوصفتی و دیوزادگی ست


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.