پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

مجموعه شعر "در ساحل زمزمه ها" برای شعر و ادبیات ظهور است این ظهور محشر و محشور کلمات هست این شعر ظهور جادوی کلمات است جشن و جنبش واژه هاست . هاست و دامنه ی شعر ظهور است شعر منتظر با این شعر که شعرظهور از ان شکل گرفته در سکوت رفته است که بیخبری شعرمنتظر نیست شعر منتظر خبردار هست...
5.رویارویی روشنی و تاریکی که آمد و عایدش برتری روشنی بر تاریکی ست . آیین جوانمردی این است امداد و نجات این است حق و حقوق بشر این است این مبارزه منور و مانور نام دارد اینترانت#
1.رنگ خون رنگ و زنگ شهادت که سقط وسقوطی میسازدوساخته که پلیدی ست نه تاریکی 2.رنگ خون رنگ وزنگ جنون سقط وسقوط خون روشنی شهادت راسفیدو روسفیدکرده شهیدرا شهیدکرده 3.تقابل رنگ خون ورنگ و زنگ جنون بارنگ وزنگ شهادت رسیدن وافتادن و خفتن شهیداست ودرسویی سقوط وسقط پلیدی ست 4.تقابل روشنی وپلیدی ست آمدوعایدش خون بوجود خداپاشیدن ازسوی پلیدان و خون خدارا به خدادادن رسم وزمانه شهیدان است فلسفه رنگهای تابلوسرأسhttp://img.prodigits.co.uk/pics/815/n8KvabZF3m5a9634VFVM.jpg
این وضع طبیعت ابهام است دستکاری آن تخلف است. در وضعیت ایهام اسکان و استقرار و دستکاری طبیعت به خرد و شعور انسان اجتماع واگذار است که محوریتش دانایی،توانایی و شایستگی انسانی ست در وضعیت ابهام اسکان و استقرار و دستکاری طبیعت براساس ظوابط آیین نامه ای منابع طبیعی و قانون هست اگر تصمیم به استقرار و دستکاری به شکلی که در وضعیت ایهام هست گرفته شود تخلف رخ داده و افراد و ارگانهای ذیربط متخلف هستند اینجا برای تصمیم گیری مذاکره و گفتگو بین قانون و طبیعت است.وضعیت و حکم تپه های مشرف به کوه اتهام است اینجا دستکاری طبیعت به هر شکلی توسط هر فرد و ارگانی جرم هست پس دستکاری آن به حیط ی قدرت و ضابطه آیین نامه ای منابع طبیعی برمیگردد داناترین تواناترین و شایسته ترین فرد و ارگان تصمیم گیرند فرد با شعور و خرد ارگان با ضابطه و قانون.رویارویی فرد و ارگان با داوری منابع طبیعی
تپه های متراکم و مشرف به کوه اقدام به ساخت و ساز و تصرف آن جرم است مگر اینکه فرد یا گروه اثرگذاری اش بر آن منطقه انکارناپذیر باشد این هم منوط به این است که فرد یا ارگان ذیربط به صورت مشروط و محدود اقدام به ساخت و ساز کنند چراکه این نقطه ها نه تنها گذر و چرای دام است مرتع گیاهی حفاظت شده هم میباشد و دامنه ای که انباشتی از سنگلاخهای مترام به اندازه توپ هندبال و تنیس دارد که نقش حفاظت از گونه گیاهی مرتع را ایفا میکند مثلا شهر منوجان را در نظر بگیرید از اورژانس تا دادگستری به سمت بازار اتهام متوجه همه ساکنین این قسمت شهراست یعنی متهم هستنداین وضعیت طبیعت ایهام است یعنی میتوانی میمانی میدانی میمانی بها و ارزش نقطه طبیعت باشی میمانی چون یک گونه تعبیر شده باشی میمانی حالاچه شهر باشد چه فرد حالا شهر حفاظت شده فرد و انسان حفاظت شده یا طبیعت؟. اصولا شکل گرفتن شهر اثر گذاری فرد و گروه در ارتقاء کمی و کیفی مدیریت و زندگی شرط است (عجیب نیست اگر بگویم سکونت انسان مساوی اتهام اوست عشایر).از قسمت دادگاه و اورژانس اسکان و ساخت و ساز و کلا دستکاری این قسمت طبیعت تخلف آیین نامه ای منابع طبیعی ست .این و
تپه های متراکم و مشرف به کوه اقدام به ساخت و ساز و تصرف آن جرم است مگر اینکه فرد یا گروه اثرگذاری اش بر آن منطقه انکارناپذیر باشد این هم منوط به این است که فرد یا ارگان ذیربط به صورت مشروط و محدود اقدام به ساخت و ساز کنند چراکه این نقطه ها نه تنها گذر و چرای دام است مرتع گیاهی حفاظت شده هم میباشد و دامنه ای که انباشتی از سنگلاخهای مترام به اندازه توپ هندبال و تنیس دارد که نقش حفاظت از گونه گیاهی مرتع را ایفا میکند مثلا شهر منوجان را در نظر بگیرید از اورژانس تا دادگستری به سمت بازار اتهام متوجه همه ساکنین این قسمت شهراست یعنی متهم هستنداین وضعیت طبیعت ایهام است یعنی میتوانی میمانی میدانی میمانی بها و ارزش نقطه طبیعت باشی میمانی چون یک گونه تعبیر شده باشی میمانی حالاچه شهر باشد چه فرد حالا شهر حفاظت شده فرد و انسان حفاظت شده یا طبیعت؟. اصولا شکل گرفتن شهر اثر گذاری فرد و گروه در ارتقاء کمی و کیفی مدیریت و زندگی شرط است (عجیب نیست اگر بگویم سکونت انسان مساوی اتهام اوست عشایر).از قسمت دادگاه و اورژانس اسکان و ساخت و ساز و کلا دستکاری این قسمت طبیعت تخلف آیین نامه ای منابع طبیعی ست .این و
تپه های متراکم و مشرف به کوه اقدام به ساخت و ساز و تصرف آن جرم است مگر اینکه فرد یا گروه اثرگذاری اش بر آن منطقه انکارناپذیر باشد این هم منوط به این است که فرد یا ارگان ذیربط به صورت مشروط و محدود اقدام به ساخت و ساز کنند چراکه این نقطه ها نه تنها گذر و چرای دام است مرتع گیاهی حفاظت شده هم میباشد و دامنه ای که انباشتی از سنگلاخهای مترام به اندازه توپ هندبال و تنیس دارد که نقش حفاظت از گونه گیاهی مرتع را ایفا میکند مثلا شهر منوجان را در نظر بگیرید از اورژانس تا دادگستری به سمت بازار اتهام متوجه همه ساکنین این قسمت شهراست یعنی متهم هستنداین وضعیت طبیعت ایهام است یعنی میتوانی میمانی میدانی میمانی بها و ارزش نقطه طبیعت باشی میمانی چون یک گونه تعبیر شده باشی میمانی حالاچه شهر باشد چه فرد حالا شهر حفاظت شده فرد و انسان حفاظت شده یا طبیعت؟. اصولا شکل گرفتن شهر اثر گذاری فرد و گروه در ارتقاء کمی و کیفی مدیریت و زندگی شرط است (عجیب نیست اگر بگویم سکونت انسان مساوی اتهام اوست عشایر).از قسمت دادگاه و اورژانس اسکان و ساخت و ساز و کلا دستکاری این قسمت طبیعت تخلف آیین نامه ای منابع طبیعی ست .این و
استقلال این نیست که با هم همکاری نکنید.بنام عدالت برای پیشرفت از هم جدا شدن موازی و خدایی شدن است نه موازی کاری و جانی شدن.یک مدیر مدیریتی مدبر نبوده بدر و دربدر شده بازنشست میشود.با انبوهی و انباشتی از اطلاعات دولت و مردم رها و هارشده دیگر سمی ست پس مخلی ست که جامعه را مسموم و مختل خواهد کرد.او رفته است و خواهد رفت با مدیریتی که متوقف کرده است سوختش را هم با خود برده است حالا این مدیریت ها را با چه تدبیری هل دهیم و بکسل کنیم؟.
انسانهای کثیف به حاشیه رانده شدگان عربده و حاشیه ای هستند از رسوایی و نادانی چرخ عدالت را نه در منجلاب و مرداب رسوایی شان از جا درجا میکنند نه اینکه گیروگرفتار کنند چنین رسوایی را و رسواشدگی را قدرت و ابرقدرتی و سری میپندارندچنین بود نابودی نیست است نیستی ست
د۷ بیشتر بخوانید . . .


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.