x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

این کوبیده های درهمکوبیده را کباب شده اعلام میکنیم دیوانگانی و دیوزادگانی که تدبیرانه به مدیریت ها برده میشوند با قانون آشنا شوند عطش قدرتشان فرونشانده شود نه قانون بلکه عدالت را به آتش میکشند پس این همه فقر و فقیر ،محتاج و نیاز غنا و بی نیازی کرده است صمدها را باز صمد کرده است خود را نه زغال سیاه بلکه سیاه کرده خود را نه اینکه سوخته است خاکستر کرده است خود را نه فقر فقیر کرده است
مدیر مدبر هست مدیر فوول FULL هست نه فؤول foll مدیر حکیم است نه حقیر .مدیر همراهی اش الف و الفت هست لاف و الاف نیست مدیر شوریده بر هر لاف، شوینده هر الاف هست مدیر لیف هست شوریده بر هر چرک و زخم هست مدیر چون یک قهرمان هست که پهلوانی اش هل و هلهله نیست افتادگی ست نه افتادن .مدیر افتاده است نیفتاده است.
ریاضت اقتصادی نخوندن و نخوردن هست نخوندن تا خرخون نشدن نخوردن تا سالم شدن نخوردن برای اسراف نشدن نخوردن تا مردن ریاضت نیست نخوندن تا ندانستن تا گرینپاچ نیست نخوندن ریاضت و رضایتی ست تا دانستن و دانستندن دانسته هاست.تا ماه رمضان هست ما گشنه نخواهیم مرد که افسانه شویم
/'17=4.1 law of replace /'2=1.4=4.1 ۴۰۱= ۱۷'/ ۴۰۱= ۱۰۴=۲'/ جانشینی ساده
جمهوری اسلامی برای قاتلان آزادی برای قاتلان سپیدی یک افعی و کشنده بوده و خواهد بود انقلاب اسلامی چنان قدرتی ست که نظامی شاهنشاهی نه یک سلسله شاهی را سرنگون و امها کرده است انقلاب اسلامی یک نظام هست این نظام در مدیریت نظام بشری برای فرهنگ و تمدن ما و جهان بشریت دیگر یک شاتل بی هزینه و بی سوخت شده است.که ما را در فرودی بلکه در پیمایش کیهانی از نظم و بی نظمی ما را مطمئن به مقصد و سرانجاممان رسانده و بی سرانجام ها را به سرانجام بی فرجامشان رسانده است مثلا همین کودن کوته نظر مدعی رهبریت انقلاب بی شک از تراکنش و عاید و آمد دو ساختار رسوایی و بی عاری ست یک ایلیات خفه دو صه های خفت انان سقوط و ساقط های مدفوع و بیهوده اینان سقط های مدفون و بی هویت که جملگی قاتلان ازادی و روشنی اند
مجموعه شعر "در ساحل زمزمه ها" برای شعر و ادبیات ظهور است این ظهور محشر و محشور کلمات هست این شعر ظهور جادوی کلمات است جشن و جنبش واژه هاست . هاست و دامنه ی شعر ظهور است شعر منتظر با این شعر که شعرظهور از ان شکل گرفته در سکوت رفته است که بیخبری شعرمنتظر نیست شعر منتظر خبردار هست...
5.رویارویی روشنی و تاریکی که آمد و عایدش برتری روشنی بر تاریکی ست . آیین جوانمردی این است امداد و نجات این است حق و حقوق بشر این است این مبارزه منور و مانور نام دارد اینترانت#
1.رنگ خون رنگ و زنگ شهادت که سقط وسقوطی میسازدوساخته که پلیدی ست نه تاریکی 2.رنگ خون رنگ وزنگ جنون سقط وسقوط خون روشنی شهادت راسفیدو روسفیدکرده شهیدرا شهیدکرده 3.تقابل رنگ خون ورنگ و زنگ جنون بارنگ وزنگ شهادت رسیدن وافتادن و خفتن شهیداست ودرسویی سقوط وسقط پلیدی ست 4.تقابل روشنی وپلیدی ست آمدوعایدش خون بوجود خداپاشیدن ازسوی پلیدان و خون خدارا به خدادادن رسم وزمانه شهیدان است فلسفه رنگهای تابلوسرأسhttp://img.prodigits.co.uk/pics/815/n8KvabZF3m5a9634VFVM.jpg
این وضع طبیعت ابهام است دستکاری آن تخلف است. در وضعیت ایهام اسکان و استقرار و دستکاری طبیعت به خرد و شعور انسان اجتماع واگذار است که محوریتش دانایی،توانایی و شایستگی انسانی ست در وضعیت ابهام اسکان و استقرار و دستکاری طبیعت براساس ظوابط آیین نامه ای منابع طبیعی و قانون هست اگر تصمیم به استقرار و دستکاری به شکلی که در وضعیت ایهام هست گرفته شود تخلف رخ داده و افراد و ارگانهای ذیربط متخلف هستند اینجا برای تصمیم گیری مذاکره و گفتگو بین قانون و طبیعت است.وضعیت و حکم تپه های مشرف به کوه اتهام است اینجا دستکاری طبیعت به هر شکلی توسط هر فرد و ارگانی جرم هست پس دستکاری آن به حیط ی قدرت و ضابطه آیین نامه ای منابع طبیعی برمیگردد داناترین تواناترین و شایسته ترین فرد و ارگان تصمیم گیرند فرد با شعور و خرد ارگان با ضابطه و قانون.رویارویی فرد و ارگان با داوری منابع طبیعی
تپه های متراکم و مشرف به کوه اقدام به ساخت و ساز و تصرف آن جرم است مگر اینکه فرد یا گروه اثرگذاری اش بر آن منطقه انکارناپذیر باشد این هم منوط به این است که فرد یا ارگان ذیربط به صورت مشروط و محدود اقدام به ساخت و ساز کنند چراکه این نقطه ها نه تنها گذر و چرای دام است مرتع گیاهی حفاظت شده هم میباشد و دامنه ای که انباشتی از سنگلاخهای مترام به اندازه توپ هندبال و تنیس دارد که نقش حفاظت از گونه گیاهی مرتع را ایفا میکند مثلا شهر منوجان را در نظر بگیرید از اورژانس تا دادگستری به سمت بازار اتهام متوجه همه ساکنین این قسمت شهراست یعنی متهم هستنداین وضعیت طبیعت ایهام است یعنی میتوانی میمانی میدانی میمانی بها و ارزش نقطه طبیعت باشی میمانی چون یک گونه تعبیر شده باشی میمانی حالاچه شهر باشد چه فرد حالا شهر حفاظت شده فرد و انسان حفاظت شده یا طبیعت؟. اصولا شکل گرفتن شهر اثر گذاری فرد و گروه در ارتقاء کمی و کیفی مدیریت و زندگی شرط است (عجیب نیست اگر بگویم سکونت انسان مساوی اتهام اوست عشایر).از قسمت دادگاه و اورژانس اسکان و ساخت و ساز و کلا دستکاری این قسمت طبیعت تخلف آیین نامه ای منابع طبیعی ست .این و


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.