پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

د۷
ظهور به سنت و لایتغیر رسیدن است ارتقاء یافتن است که صعود است.سنت فرود است مدیریت است رجعت است مرجع و مرجعیت برای ظهور است.‏
با سگ اندازه و قدرت شما قدرتمندتر میشود این منوط به این است که معرفت شناخت نسبت به عدالت داشته داشته باشید.هر چقدر اندازه فهم اطلاعات و امنیت تو بیشتر باشد سگ با تو بیشتر است بلکه همیشه است بیشتر و مهمتر از سگ گله.وقتی جنست عدالت باشد بلیس و امنیت باشد نمیترسی این علت و شرط سگ برای همراهی با تو در دره ها و دخمه های مرگ است.یک فرد از جنس عدالت و پلیس و امنیت که پیشروی اقامه عدالت است با سگ لو نمیرود سگ او را لو نمیدهد چون استرس و ترس ندارد و معرفت شناخت نسبت به عدالت دارد اما افراد از هم پاشیده اشرار و شرور از جنس شرارت سگ بردن با خودشان یعنی خودکشی و چون معرفت شناخت نسبت به عدالت ندارند چنین افراد از همپاشیده ای همیشه شتباهات فاحشی هم دارند با سگ شناسایی و شناسانده میشوند چون استرس و ترس همراه همیشگی شرارت پیشگان شرور است سگ چون مخبر و نفوذی در جمع آنان است تا زمانیکه اریکه بیکسی شان فرو ریخته شود. ‏
واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
فردی به دیدبانی برج مراقبت محیطی و موقعیتی یا به نگهبانی باغی گمارده میشود او در نقطه عطفی و استراتژیکی که راهبرد و راهبری موقعیت و محیط است مستقر میشود(قله ،سپاه پاسداران).چگونه جنگ احد اینجا امکان اتفاق افتادنش ،تکرارش و بازسازی اش هست.او سرگرم اشراف و توانایی کاذبش برای مراقبت و نگهبانی موقعیت و منطقه است او جای اینکه کوه شود قله شود برج مراقبت و دیدبانی شود نه دیدبان و نگهبان او میفرساید فرومیریزد خاک میشود دیده نمیشود و نمیبیند ان غفلت است پس موقعیت ها تصرف میشوند أنباها دزدیده میشوند وقتی فرا خوانده شوند بابت این اتفاق و خسارت او و آنها میگویند آنها میگویند مدیریتی نبوده اینها ساختگی اند او میگوید امسال أنباها حتما ثمر نداده اند
بیهودگانی که رسوایی اند بلکه ناموس رسوایی اند راه ماندن و بودنشان ملقب و ملبس به راه شرارتند این شرافت و آسودگی شان هست که رسوایی ست این آقایی هست که نادانی ست چنین رسوایی ئی که پچلی و کثیفی هست جمعی و رئوسی از آنان است و با آنان نیست که از آنان مثلثی ایجاد میشود خفت ذلت خواری جناوری و جانورصفتی .گروهی و رأسی کنار تپه ای اند کنار کوهی در جنگلی تنها و دور از تمدن شهر داعیه قلدری و آغایی جهان را دارند اینها برای ماندن و زنده ماندن دغدغه حیاتشان معشت بوده که آنرا دارند این معلول جهالت نادانی و عقب ماندگی شان هست .و گروی دیگر که رأس تمام کننده این مثلث شوم بیهودگی ست تشکیلاتی اند که کنار و همسایه مدیریتی هستند هرچند بخشداری باشد داعیه سالاری و آقایی آن منطقه بلکه جهان را دارند.این جانورانی مناقشه و مناقصه ناموس ند راه ماندن و زنده ماندنشان معیشت بوده و همین دغدغه شان بوده معیشتشان نجات و مراقبت راه آزادی و آزادگی نبوده معیشتشان نان بوده است نان فقط نان. اینها خطرناک های خطرزایند شکست ها و شکستگانی خوردشده اند که فشلند.اینها را باید راه زندگی شان را با قدرت اندیشدن معلق نگه داشت و مسدود کرد.این مثلث سقط سقوط شوم از همند ولی باهم نیستند شاخ به شاخ شده اند شکسته اند کنج عزلتشان که رسوایی و بیهودگی ست رو شده است رونمایی شده است اضلاعی بیکسی اند که رویارویشان جز تقابل نیست که از این تقابل کنج عزلتشان که رسوایی هست رو و رونمایی میشود
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.‏
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.
سرانه مطالعه در جامعه چقدر است؟و چطور آنرا بررسی کنیم ؟در جوامع ما کسانیکه اهل مطالعه اند وقتی وارد جامعه میشوند جامعه ارتباطش را با آنان قطع میکند و ارتباطش با جامعه از بین میرود؟سوالی که پیش میآید این است که چرا این اتفاق می افتد؟اهل مطالعه سر از کجا در می آورند؟با یک توضیح به سوالات جواب دهیم اهل مطالعه وقتی گرد همند در جمعشان حداقل پنج دقیقه در ساعت بر سر موضوعی گفتگوی مفید دارند و نیز گفتمان.پس در چنین جمعی کسی یا کسانیکه اهل مطالعه نیستند نگاه ،تماشاو مخاطب هستند. و اگر کسی اهل مطالعه باشد در جمع نامعلوم های نامطالعه نامعلوم باشدبین او و آنان پنج دقیقه که نه پنج ثانیه هم بین آنان گفتگویی مفید شکل نخواهد گرفت این یعنی سرانه مطالعه در چنین جوامعی کمتر از پنج ثانیه است یعنی نگاه ،تماشا.پس اهل مطالعه ،خواندن و نوشتن که اینگونه در جامعه مهجورند مأمن و جایگاه آسودگی و کنج و گنج عزلتشان کجاست؟سینما،تلویزیون،روزنامه و اینترنت.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.