x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
واژگان از هم هستند باهم هستند ولی همدیگر نیستند دو وازه را ا7جا فرض بگیریم الف:ماهیت ب :اصالت .ماهیت و اصالت را در انسانیت و انسان پژواک کنیم ماهیت یعنی از ان بودن اصالت یعنی با آن بودن.مثلا در اجتماع جامعه ای یک مرد وقتی ریش و سبیلش را تراش میدهد اصالت زن بخود گرفته نه ماهیت.یعنی سو و میل و متمایل به زن شده نه اینکه زن شده چراکه نمیشود
فردی به دیدبانی برج مراقبت محیطی و موقعیتی یا به نگهبانی باغی گمارده میشود او در نقطه عطفی و استراتژیکی که راهبرد و راهبری موقعیت و محیط است مستقر میشود(قله ،سپاه پاسداران).چگونه جنگ احد اینجا امکان اتفاق افتادنش ،تکرارش و بازسازی اش هست.او سرگرم اشراف و توانایی کاذبش برای مراقبت و نگهبانی موقعیت و منطقه است او جای اینکه کوه شود قله شود برج مراقبت و دیدبانی شود نه دیدبان و نگهبان او میفرساید فرومیریزد خاک میشود دیده نمیشود و نمیبیند ان غفلت است پس موقعیت ها تصرف میشوند أنباها دزدیده میشوند وقتی فرا خوانده شوند بابت این اتفاق و خسارت او و آنها میگویند آنها میگویند مدیریتی نبوده اینها ساختگی اند او میگوید امسال أنباها حتما ثمر نداده اند
بیهودگانی که رسوایی اند بلکه ناموس رسوایی اند راه ماندن و بودنشان ملقب و ملبس به راه شرارتند این شرافت و آسودگی شان هست که رسوایی ست این آقایی هست که نادانی ست چنین رسوایی ئی که پچلی و کثیفی هست جمعی و رئوسی از آنان است و با آنان نیست که از آنان مثلثی ایجاد میشود خفت ذلت خواری جناوری و جانورصفتی .گروهی و رأسی کنار تپه ای اند کنار کوهی در جنگلی تنها و دور از تمدن شهر داعیه قلدری و آغایی جهان را دارند اینها برای ماندن و زنده ماندن دغدغه حیاتشان معشت بوده که آنرا دارند این معلول جهالت نادانی و عقب ماندگی شان هست .و گروی دیگر که رأس تمام کننده این مثلث شوم بیهودگی ست تشکیلاتی اند که کنار و همسایه مدیریتی هستند هرچند بخشداری باشد داعیه سالاری و آقایی آن منطقه بلکه جهان را دارند.این جانورانی مناقشه و مناقصه ناموس ند راه ماندن و زنده ماندنشان معیشت بوده و همین دغدغه شان بوده معیشتشان نجات و مراقبت راه آزادی و آزادگی نبوده معیشتشان نان بوده است نان فقط نان. اینها خطرناک های خطرزایند شکست ها و شکستگانی خوردشده اند که فشلند.اینها را باید راه زندگی شان را با قدرت اندیشدن معلق نگه داشت و مسدود کرد.این مثلث سقط سقوط شوم از همند ولی باهم نیستند شاخ به شاخ شده اند شکسته اند کنج عزلتشان که رسوایی و بیهودگی ست رو شده است رونمایی شده است اضلاعی بیکسی اند که رویارویشان جز تقابل نیست که از این تقابل کنج عزلتشان که رسوایی هست رو و رونمایی میشود
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.‏
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.
سرانه مطالعه در جامعه چقدر است؟و چطور آنرا بررسی کنیم ؟در جوامع ما کسانیکه اهل مطالعه اند وقتی وارد جامعه میشوند جامعه ارتباطش را با آنان قطع میکند و ارتباطش با جامعه از بین میرود؟سوالی که پیش میآید این است که چرا این اتفاق می افتد؟اهل مطالعه سر از کجا در می آورند؟با یک توضیح به سوالات جواب دهیم اهل مطالعه وقتی گرد همند در جمعشان حداقل پنج دقیقه در ساعت بر سر موضوعی گفتگوی مفید دارند و نیز گفتمان.پس در چنین جمعی کسی یا کسانیکه اهل مطالعه نیستند نگاه ،تماشاو مخاطب هستند. و اگر کسی اهل مطالعه باشد در جمع نامعلوم های نامطالعه نامعلوم باشدبین او و آنان پنج دقیقه که نه پنج ثانیه هم بین آنان گفتگویی مفید شکل نخواهد گرفت این یعنی سرانه مطالعه در چنین جوامعی کمتر از پنج ثانیه است یعنی نگاه ،تماشا.پس اهل مطالعه ،خواندن و نوشتن که اینگونه در جامعه مهجورند مأمن و جایگاه آسودگی و کنج و گنج عزلتشان کجاست؟سینما،تلویزیون،روزنامه و اینترنت.
میزگرد شکستگان و خم شده ها
چین و چروک شدن پوست صورت علل کلی گوناگونی دارد از این علل کلی میتوان به علت پزشکی که روانپزشکی هست اشاره کرد.آن استرس هست که علتش فشار زندگی (تحصیلات ،شغل )ست.احساس بیهودگی احساس پوچی اجساس اینکه فایده به مفید نیست پس تنها میماند تا راهی برای فایده به مفید بیابداینکه ممکن است راه را نیابد و خود فایده به مفید نباشد و تباه شود استرسش شدت میابد تنهایی را بر میگزیند و تنها میشود عصبی میشود و جوش میزند صورتش هم بابت این سیرت جوش میزند آنانکه صورتشان جوش میزند دیوانه نمیشوند جنون به آنان راه نمیابد چونکه آنان در جستجوی راهند راه تولید آن جستجو چرایی هاست .بیهودگی و از بیهودگانند که جنون و دیوانگی آنان را میبلعد و از دیوانگی و جنون میشود پوچ و بی هدف و نهیلیستند.بیهودگانند که استرسی ندارند سیرتی کثیف دارند و نمیدانند صورتی و رفتاری پلید دارند و خوشحالند.پس اگر میخواهید صورتتان جوش نزند بیهوده باشید این چون بیهودگی استرسی ایجاد نمیکند علائم بیهودگی چیست؟خودشیفتگی ،فخرفروشی،جسارت و خسارت به انصاف عدالت و آزادگی و موقعیت های حاصل از اینها را تصرف کردن و خوشحال بودن و ساز موفقیت زدن.البته ما ‏ بیشتر بخوانید . . .
در فاصله یک متری یک آتش بایستید حرارت و گرمای آتش طاقت از شما خواهد گرفت اگر در همان فاصله بمانید و بگرد آتش بچرخید بگردید آسیب و خطر گرمای آتش معتدل تر میشود اگر بگرد آتش بگردید خودتان هم بچرخید آسیب و خطر گرمای آتش ناچیز میشود.در گرمای تابستان اگر با سرعت پای مطمئنه راه بروید گرما زده نمیشوید اما اگر در آفتاب بایستید و بی تحرک باشید خطر گرما زدگی زیاد هست. از این قیاس بیرون آییم و به مقایسه آن با جهان و کیهان بپردازیم آتش خورشید قیاس میشود و شخص ثالث زمین.آیا زمین ایستاده و ثابت است؟یا میچرخد؟اگر میچرخد بکدام دلیل؟آیا خورشید ثابت است یا میچرخد اگر ثابت است بکدام دلیل و مثال اگر میچرخد بکدام دلیل و مثال؟زمین بگرد خودش میچرخد چون ما شب داریم (پنکه ).زمین بگرد خورشید میچرخد چون ما فصل داریم فصل زمستان(کولر).آیا خورشید میچرخد برای خورشید بهتراست بگوییم آیا حرکت دارد؟بکدام دلیل به چه استنادی با چه مثالی؟ خورشید ذره بینی استناد میشود و زمین دستی که ذره بین نورش برآن تمرکز یافته است.دست کی نمیسوزد ؟چطور نمیسوزد؟ وقتی ذره بین حرکت کند ‏


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.