پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

میزگرد شکستگان و خم شده ها
چین و چروک شدن پوست صورت علل کلی گوناگونی دارد از این علل کلی میتوان به علت پزشکی که روانپزشکی هست اشاره کرد.آن استرس هست که علتش فشار زندگی (تحصیلات ،شغل )ست.احساس بیهودگی احساس پوچی اجساس اینکه فایده به مفید نیست پس تنها میماند تا راهی برای فایده به مفید بیابداینکه ممکن است راه را نیابد و خود فایده به مفید نباشد و تباه شود استرسش شدت میابد تنهایی را بر میگزیند و تنها میشود عصبی میشود و جوش میزند صورتش هم بابت این سیرت جوش میزند آنانکه صورتشان جوش میزند دیوانه نمیشوند جنون به آنان راه نمیابد چونکه آنان در جستجوی راهند راه تولید آن جستجو چرایی هاست .بیهودگی و از بیهودگانند که جنون و دیوانگی آنان را میبلعد و از دیوانگی و جنون میشود پوچ و بی هدف و نهیلیستند.بیهودگانند که استرسی ندارند سیرتی کثیف دارند و نمیدانند صورتی و رفتاری پلید دارند و خوشحالند.پس اگر میخواهید صورتتان جوش نزند بیهوده باشید این چون بیهودگی استرسی ایجاد نمیکند علائم بیهودگی چیست؟خودشیفتگی ،فخرفروشی،جسارت و خسارت به انصاف عدالت و آزادگی و موقعیت های حاصل از اینها را تصرف کردن و خوشحال بودن و ساز موفقیت زدن.البته ما ‏ بیشتر بخوانید . . .
در فاصله یک متری یک آتش بایستید حرارت و گرمای آتش طاقت از شما خواهد گرفت اگر در همان فاصله بمانید و بگرد آتش بچرخید بگردید آسیب و خطر گرمای آتش معتدل تر میشود اگر بگرد آتش بگردید خودتان هم بچرخید آسیب و خطر گرمای آتش ناچیز میشود.در گرمای تابستان اگر با سرعت پای مطمئنه راه بروید گرما زده نمیشوید اما اگر در آفتاب بایستید و بی تحرک باشید خطر گرما زدگی زیاد هست. از این قیاس بیرون آییم و به مقایسه آن با جهان و کیهان بپردازیم آتش خورشید قیاس میشود و شخص ثالث زمین.آیا زمین ایستاده و ثابت است؟یا میچرخد؟اگر میچرخد بکدام دلیل؟آیا خورشید ثابت است یا میچرخد اگر ثابت است بکدام دلیل و مثال اگر میچرخد بکدام دلیل و مثال؟زمین بگرد خودش میچرخد چون ما شب داریم (پنکه ).زمین بگرد خورشید میچرخد چون ما فصل داریم فصل زمستان(کولر).آیا خورشید میچرخد برای خورشید بهتراست بگوییم آیا حرکت دارد؟بکدام دلیل به چه استنادی با چه مثالی؟ خورشید ذره بینی استناد میشود و زمین دستی که ذره بین نورش برآن تمرکز یافته است.دست کی نمیسوزد ؟چطور نمیسوزد؟ وقتی ذره بین حرکت کند ‏
بیهودگی سرگردانی اسارت وشخصیت و وجود خود را به اسارت گرفتن هست ظلم خسارت و جسارت به آزادی و عدالت هست و بی عدالتی ست اینانند و از اینان که تکنولوژی را تصرف میکنند میدزدند تا به سخن پراکنی خود شدت بدهند.پس کشته خواهند شد دست پا سر بریده خواهند شد اما نه بی جرم و بی جنایت .چنین صداهایی بیصدا خواهد شد فریاد و داد نخواهد شد این فریاد ها از خلاوجودگانی ست که بیهودگی اند و فرهاد نخواهند شد.‏
بیهودگی سرگردانی اسارت وشخصیت و وجود خود را به اسارت گرفتن هست ظلم خسارت و جسارت به آزادی و عدالت هست و بی عدالتی ست اینانند و از اینان که تکنولوژی را تصرف میکنند میدزدند تا به سخن پراکنی خود شدت بدهند.پس کشته خواهند شد دست پا سر بریده خواهند شد اما نه بی جرم و بی جنایت .چنین صداهایی بیصدا خواهد شد فریاد و داد نخواهد شد این فریاد ها از خلاوجودگانی ست که بیهودگی اند و فرهاد نخواهند شد.کلید واژه:دواری
انقلاب جنسش از عدالت هست اگر بودنی و ماندنی و استخدامی بوده که بی عدالتی جلوه میکند آشناشدن آن نیست زادگان با قانون بوده ونیز از بیکاری و بی عاری گشنه نمیرندو از بیکاری و بی عاری دست به کشتاری و خودکشی نزنند.اینجاست که عدالت و شایستگی که مقدم است برای بودن و ماندن فرود آمده نه اینکه فرو ریخته است.و مبتدایی ست که اجالتا ،ضرورتا و استثنا خبر آمده است.این تعادل نیست.تقابل واقعی ست که در تاریخ انسانیت و جوانمردی نگارش یافته و دستور شده است* بیشتر بخوانید . . .
نشده است و نمیشود بیهودگان و بی هویت ها از عدالت باشند و آنانکه عدالت را آفریده اند بر علیه هم و برعلیه عدالت در ستیز باشند.صداقت تاریخ اینرا اجازه نمیدهد.
گفته هایی که گفتمانی برای گفتگوست بیشتر بخوانید . . .
گفته هایی که گفتمانی برای گفتگوست


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.