پخش ویدیو

x

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

کد اخبار

پشتیبانی

پخش ویدیو

داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.‏
داستان کره هولی مثل داستان هری پاتر بریتانیاست منتاها هری پاتر سوار بر چوب و جارویی جادوگر بوده و به فضا میرفت اما کره هولی فردی عجول در تصمیم گیری بوده که با الاغی یا کره اسبی به فضا میرفت اما کره اسب به فضا رفت و دیگر بر نگشت و کره هولی تنها ماند.این شالوده و اساس و بنیاد داستان کره هولی است.که مصداقی از این قصه فضاپیمای آپلو است که بضا رفت و بر نگشت.
سرانه مطالعه در جامعه چقدر است؟و چطور آنرا بررسی کنیم ؟در جوامع ما کسانیکه اهل مطالعه اند وقتی وارد جامعه میشوند جامعه ارتباطش را با آنان قطع میکند و ارتباطش با جامعه از بین میرود؟سوالی که پیش میآید این است که چرا این اتفاق می افتد؟اهل مطالعه سر از کجا در می آورند؟با یک توضیح به سوالات جواب دهیم اهل مطالعه وقتی گرد همند در جمعشان حداقل پنج دقیقه در ساعت بر سر موضوعی گفتگوی مفید دارند و نیز گفتمان.پس در چنین جمعی کسی یا کسانیکه اهل مطالعه نیستند نگاه ،تماشاو مخاطب هستند. و اگر کسی اهل مطالعه باشد در جمع نامعلوم های نامطالعه نامعلوم باشدبین او و آنان پنج دقیقه که نه پنج ثانیه هم بین آنان گفتگویی مفید شکل نخواهد گرفت این یعنی سرانه مطالعه در چنین جوامعی کمتر از پنج ثانیه است یعنی نگاه ،تماشا.پس اهل مطالعه ،خواندن و نوشتن که اینگونه در جامعه مهجورند مأمن و جایگاه آسودگی و کنج و گنج عزلتشان کجاست؟سینما،تلویزیون،روزنامه و اینترنت.
میزگرد شکستگان و خم شده ها
چین و چروک شدن پوست صورت علل کلی گوناگونی دارد از این علل کلی میتوان به علت پزشکی که روانپزشکی هست اشاره کرد.آن استرس هست که علتش فشار زندگی (تحصیلات ،شغل )ست.احساس بیهودگی احساس پوچی اجساس اینکه فایده به مفید نیست پس تنها میماند تا راهی برای فایده به مفید بیابداینکه ممکن است راه را نیابد و خود فایده به مفید نباشد و تباه شود استرسش شدت میابد تنهایی را بر میگزیند و تنها میشود عصبی میشود و جوش میزند صورتش هم بابت این سیرت جوش میزند آنانکه صورتشان جوش میزند دیوانه نمیشوند جنون به آنان راه نمیابد چونکه آنان در جستجوی راهند راه تولید آن جستجو چرایی هاست .بیهودگی و از بیهودگانند که جنون و دیوانگی آنان را میبلعد و از دیوانگی و جنون میشود پوچ و بی هدف و نهیلیستند.بیهودگانند که استرسی ندارند سیرتی کثیف دارند و نمیدانند صورتی و رفتاری پلید دارند و خوشحالند.پس اگر میخواهید صورتتان جوش نزند بیهوده باشید این چون بیهودگی استرسی ایجاد نمیکند علائم بیهودگی چیست؟خودشیفتگی ،فخرفروشی،جسارت و خسارت به انصاف عدالت و آزادگی و موقعیت های حاصل از اینها را تصرف کردن و خوشحال بودن و ساز موفقیت زدن.البته ما ‏ بیشتر بخوانید . . .
در فاصله یک متری یک آتش بایستید حرارت و گرمای آتش طاقت از شما خواهد گرفت اگر در همان فاصله بمانید و بگرد آتش بچرخید بگردید آسیب و خطر گرمای آتش معتدل تر میشود اگر بگرد آتش بگردید خودتان هم بچرخید آسیب و خطر گرمای آتش ناچیز میشود.در گرمای تابستان اگر با سرعت پای مطمئنه راه بروید گرما زده نمیشوید اما اگر در آفتاب بایستید و بی تحرک باشید خطر گرما زدگی زیاد هست. از این قیاس بیرون آییم و به مقایسه آن با جهان و کیهان بپردازیم آتش خورشید قیاس میشود و شخص ثالث زمین.آیا زمین ایستاده و ثابت است؟یا میچرخد؟اگر میچرخد بکدام دلیل؟آیا خورشید ثابت است یا میچرخد اگر ثابت است بکدام دلیل و مثال اگر میچرخد بکدام دلیل و مثال؟زمین بگرد خودش میچرخد چون ما شب داریم (پنکه ).زمین بگرد خورشید میچرخد چون ما فصل داریم فصل زمستان(کولر).آیا خورشید میچرخد برای خورشید بهتراست بگوییم آیا حرکت دارد؟بکدام دلیل به چه استنادی با چه مثالی؟ خورشید ذره بینی استناد میشود و زمین دستی که ذره بین نورش برآن تمرکز یافته است.دست کی نمیسوزد ؟چطور نمیسوزد؟ وقتی ذره بین حرکت کند ‏
بیهودگی سرگردانی اسارت وشخصیت و وجود خود را به اسارت گرفتن هست ظلم خسارت و جسارت به آزادی و عدالت هست و بی عدالتی ست اینانند و از اینان که تکنولوژی را تصرف میکنند میدزدند تا به سخن پراکنی خود شدت بدهند.پس کشته خواهند شد دست پا سر بریده خواهند شد اما نه بی جرم و بی جنایت .چنین صداهایی بیصدا خواهد شد فریاد و داد نخواهد شد این فریاد ها از خلاوجودگانی ست که بیهودگی اند و فرهاد نخواهند شد.‏
بیهودگی سرگردانی اسارت وشخصیت و وجود خود را به اسارت گرفتن هست ظلم خسارت و جسارت به آزادی و عدالت هست و بی عدالتی ست اینانند و از اینان که تکنولوژی را تصرف میکنند میدزدند تا به سخن پراکنی خود شدت بدهند.پس کشته خواهند شد دست پا سر بریده خواهند شد اما نه بی جرم و بی جنایت .چنین صداهایی بیصدا خواهد شد فریاد و داد نخواهد شد این فریاد ها از خلاوجودگانی ست که بیهودگی اند و فرهاد نخواهند شد.کلید واژه:دواری
انقلاب جنسش از عدالت هست اگر بودنی و ماندنی و استخدامی بوده که بی عدالتی جلوه میکند آشناشدن آن نیست زادگان با قانون بوده ونیز از بیکاری و بی عاری گشنه نمیرندو از بیکاری و بی عاری دست به کشتاری و خودکشی نزنند.اینجاست که عدالت و شایستگی که مقدم است برای بودن و ماندن فرود آمده نه اینکه فرو ریخته است.و مبتدایی ست که اجالتا ،ضرورتا و استثنا خبر آمده است.این تعادل نیست.تقابل واقعی ست که در تاریخ انسانیت و جوانمردی نگارش یافته و دستور شده است* بیشتر بخوانید . . .
نشده است و نمیشود بیهودگان و بی هویت ها از عدالت باشند و آنانکه عدالت را آفریده اند بر علیه هم و برعلیه عدالت در ستیز باشند.صداقت تاریخ اینرا اجازه نمیدهد.


ساعت و تاريخ

">

ساعت و تاريخ

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/time-date/date-fa.php?color=333333&font=10&bg=FCFCCA&kc=CAE09D&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/time-date.php">ساعت و تاريخ</a></h2>

<!-- Date Time by www.1abzar.com --->

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.